منوی سایت دانشکده پرستاری

 

 آقای مهدی آقاباقری

Initiates file downloadرزومه

کارشناسی ارشدزبان

پست الکترونیکی:mahdi.aghabagheri@ssu.ac.ir

 

خانم ایمانه باقری

رزومه

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی

پست الکترونیکی:imane.bagheri66@gmail.com

 

خانم زهره خاوری

رزومه

کارشناسی ارشد بهداشت جامعه

پست الکترونیکی:z.khavari@ssu.ac.ir

 

خانم آتنا دادگری

رزومه

کارشناسی ارشد سلامت روان

پست الکترونیکی:a.dadgari30@gmail.com

 

خانم الهام فضل جو

رزومه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

پست الکترونیکی:E.Fazljoo@gmail.com

 

خانم دکتر نیر سلمانی

رزومه

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

دکترای پرستاری اطفال

پست الکترونیکی:n.salmani@ssu.ac.ir

 

آقای علیرضا خراسانی

رزومه

پست الکترونیکی: