-->
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری مغز و اعصاب کودکان
1393/11/14 06:18


برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان ایران

زمان برگزاری: ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

مکان برگزاری: بندرعباس، بیمارستان شهید محمدی


بازگشت
-->
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری مغز و اعصاب کودکان
1393/11/14 06:18


برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان ایران

زمان برگزاری: ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

مکان برگزاری: بندرعباس، بیمارستان شهید محمدی


بازگشت
-->
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری مغز و اعصاب کودکان
1393/11/14 06:18


برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان ایران

زمان برگزاری: ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

مکان برگزاری: بندرعباس، بیمارستان شهید محمدی


بازگشت