-->
گزارش تصویری لحظه ی ورود وزیرمحترم بهداشت به پد فرود بیمارستان شهید رهنمون یزد
1396/1/17 11:04

-->
گزارش تصویری لحظه ی ورود وزیرمحترم بهداشت به پد فرود بیمارستان شهید رهنمون یزد
1396/1/17 11:04

-->
گزارش تصویری لحظه ی ورود وزیرمحترم بهداشت به پد فرود بیمارستان شهید رهنمون یزد
1396/1/17 11:04