-->
تقدیر از پرسنل بخش آزمایشگاه بیمارستان شهید دکتر رهنمون به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
1396/1/30 10:02


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با فرا رسیدن 30فروردین ماه،بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی به همین مناسبت از زحمات پرسنل بخشهای آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان با حضورمسئولین محترم بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد

شایان ذکر است در روز علوم آزمایشگاهی با نصب بنر ، ارسال پیامک تبریک برای کلیه پرسنل آزمایشگاه و پاتولوژی و تشویق کتبی انجام گردید


بازگشت

-->
تقدیر از پرسنل بخش آزمایشگاه بیمارستان شهید دکتر رهنمون به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
1396/1/30 10:02


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با فرا رسیدن 30فروردین ماه،بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی به همین مناسبت از زحمات پرسنل بخشهای آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان با حضورمسئولین محترم بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد

شایان ذکر است در روز علوم آزمایشگاهی با نصب بنر ، ارسال پیامک تبریک برای کلیه پرسنل آزمایشگاه و پاتولوژی و تشویق کتبی انجام گردید


بازگشت

-->
تقدیر از پرسنل بخش آزمایشگاه بیمارستان شهید دکتر رهنمون به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
1396/1/30 10:02


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با فرا رسیدن 30فروردین ماه،بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی به همین مناسبت از زحمات پرسنل بخشهای آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان با حضورمسئولین محترم بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد

شایان ذکر است در روز علوم آزمایشگاهی با نصب بنر ، ارسال پیامک تبریک برای کلیه پرسنل آزمایشگاه و پاتولوژی و تشویق کتبی انجام گردید


بازگشت