-->
بزرگداشت روز استاد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1396/2/12 12:30


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با سالروز شهادت استاد اخلاق استاد مطهری و روز استاد معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس محترم دفتر ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر علی دهقاتی به اتفاق مسئولین محترم بیمارستان با حضور در بخشهای بیمارستان از مقام شامخ اساتید و پزشکان محترم هیات علمی بیمارستان با اهدایی گل و لوح تقدیر تجلیل گردید


بازگشت

-->
بزرگداشت روز استاد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1396/2/12 12:30


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با سالروز شهادت استاد اخلاق استاد مطهری و روز استاد معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس محترم دفتر ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر علی دهقاتی به اتفاق مسئولین محترم بیمارستان با حضور در بخشهای بیمارستان از مقام شامخ اساتید و پزشکان محترم هیات علمی بیمارستان با اهدایی گل و لوح تقدیر تجلیل گردید


بازگشت

-->
بزرگداشت روز استاد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1396/2/12 12:30


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با سالروز شهادت استاد اخلاق استاد مطهری و روز استاد معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس محترم دفتر ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر علی دهقاتی به اتفاق مسئولین محترم بیمارستان با حضور در بخشهای بیمارستان از مقام شامخ اساتید و پزشکان محترم هیات علمی بیمارستان با اهدایی گل و لوح تقدیر تجلیل گردید


بازگشت