-->
تجلیل از همکاران آمارو مدارک پزشکی بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1396/2/18 08:06


یه گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با 17 اردیبهشت روز اسناد ملی و مدارک پزشکی مراسم تجلیل از همکاران محترم آمار و مدارک پزشکی در این روز با حضور این عزیزان ومسئولین محترم در دفتر ریاست بیمارستان برگزار و از زحمات بی دریغ همکاران با اهدایی گل تقدیر وتشکر بعمل آمد

 


بازگشت

-->
تجلیل از همکاران آمارو مدارک پزشکی بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1396/2/18 08:06


یه گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با 17 اردیبهشت روز اسناد ملی و مدارک پزشکی مراسم تجلیل از همکاران محترم آمار و مدارک پزشکی در این روز با حضور این عزیزان ومسئولین محترم در دفتر ریاست بیمارستان برگزار و از زحمات بی دریغ همکاران با اهدایی گل تقدیر وتشکر بعمل آمد

 


بازگشت

-->
تجلیل از همکاران آمارو مدارک پزشکی بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1396/2/18 08:06


یه گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با 17 اردیبهشت روز اسناد ملی و مدارک پزشکی مراسم تجلیل از همکاران محترم آمار و مدارک پزشکی در این روز با حضور این عزیزان ومسئولین محترم در دفتر ریاست بیمارستان برگزار و از زحمات بی دریغ همکاران با اهدایی گل تقدیر وتشکر بعمل آمد

 


بازگشت