-->
معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد:
1396/2/18 08:19


افزايش ٢١ درصدي تخت هاي بيمارستاني با اجراي طرح تحول سلامت/ اختصاص منابع كافي جهت استمرار طرح در سال جاري

دكتر نمكي معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه در حاشيه ي دومین نشست شورای هماهنگی کلان منطقه هفت آمایشی کشور در یزد از افزايش ٢١ درصدي تعداد تخت هاي بيمارستاني ( معادل ٢٠ هزار تخت) با اجراي طرح تحول نظام سلامت در كشور خبر داد.

دكتر سعيد نمكي با اشاره به دستاوردهاي اين طرح طي سه سال گذشته گفت: ٦٥ درصد منابع اين طرح، صرف كاهش هزينه هاي بستري شده و تاكنون ١١ ميليون نفر تحت پوشش بيمه ي سلامت قرار گرفته اند.

وي تصريح كرد: در سال جاري، منابع كافي جهت استمرار اين طرح مردمي اختصاص يافته است.

وي كاهش هزينه هاي دارو و تجهيزات، استقرار پزشك و متخصص در مناطق كمتر برخوردار، پزشك خانواده و نظام ارجاع را از ديگر دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت برشمرد. 


بازگشت

-->
معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد:
1396/2/18 08:19


افزايش ٢١ درصدي تخت هاي بيمارستاني با اجراي طرح تحول سلامت/ اختصاص منابع كافي جهت استمرار طرح در سال جاري

دكتر نمكي معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه در حاشيه ي دومین نشست شورای هماهنگی کلان منطقه هفت آمایشی کشور در یزد از افزايش ٢١ درصدي تعداد تخت هاي بيمارستاني ( معادل ٢٠ هزار تخت) با اجراي طرح تحول نظام سلامت در كشور خبر داد.

دكتر سعيد نمكي با اشاره به دستاوردهاي اين طرح طي سه سال گذشته گفت: ٦٥ درصد منابع اين طرح، صرف كاهش هزينه هاي بستري شده و تاكنون ١١ ميليون نفر تحت پوشش بيمه ي سلامت قرار گرفته اند.

وي تصريح كرد: در سال جاري، منابع كافي جهت استمرار اين طرح مردمي اختصاص يافته است.

وي كاهش هزينه هاي دارو و تجهيزات، استقرار پزشك و متخصص در مناطق كمتر برخوردار، پزشك خانواده و نظام ارجاع را از ديگر دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت برشمرد. 


بازگشت

-->
معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد:
1396/2/18 08:19


افزايش ٢١ درصدي تخت هاي بيمارستاني با اجراي طرح تحول سلامت/ اختصاص منابع كافي جهت استمرار طرح در سال جاري

دكتر نمكي معاون توسعه ي امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه در حاشيه ي دومین نشست شورای هماهنگی کلان منطقه هفت آمایشی کشور در یزد از افزايش ٢١ درصدي تعداد تخت هاي بيمارستاني ( معادل ٢٠ هزار تخت) با اجراي طرح تحول نظام سلامت در كشور خبر داد.

دكتر سعيد نمكي با اشاره به دستاوردهاي اين طرح طي سه سال گذشته گفت: ٦٥ درصد منابع اين طرح، صرف كاهش هزينه هاي بستري شده و تاكنون ١١ ميليون نفر تحت پوشش بيمه ي سلامت قرار گرفته اند.

وي تصريح كرد: در سال جاري، منابع كافي جهت استمرار اين طرح مردمي اختصاص يافته است.

وي كاهش هزينه هاي دارو و تجهيزات، استقرار پزشك و متخصص در مناطق كمتر برخوردار، پزشك خانواده و نظام ارجاع را از ديگر دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت برشمرد. 


بازگشت