کارگاه آموزشی ایمنی بیمار

مراسم بزرگداشت

مراسم بزرگدااشت شهدای بیمارستان شهید دکتر رهنمون93/12/18