منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

معرفی تشکل

این تشکل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جهت بخشیدن به حرکت های گوناگون سیاسی،فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است.هر نوع فعالیت سیاسی،اجتماعی،و فرهنگی در چارچوب و مقررات دانشگاه صورت می گیرد.

رابط تشکل دانشجویی سیاسی فاطمه الزهرا

فعالیتها