-->
انتخاب جنس فرزند با جداسازي اسپرم به روش گراديان آلبومين در سيك لهاي تلقيح داخل رحمي اسپرم
1393/10/7 10:42

محمد علي خليلي ، بهناز خاني ، نسيم طبيب نژاد، شكوفه بقازاده


زمينه و هد ف : از جمله دغدغه هاي زوجين، به خصوص در كشورهاي آسيايي، دستيابي به فرزند پسر مي باشد . اين خواسته

معمولاً در زوجين بارور در مقايسه با افراد نابارور از شدت بيشتري برخوردار است . يكي از روش هاي نسبتاً ساده، ارزان قيمت

ندارد، روش اريكسون جهت Y و X و قابل انجام در مراكز ناباروري كه نيازي به مواد شيميايي سمي جهت جداسازي اسپر م هاي

جداسازي اسپرم با گراديان آلبومين مي باشد. لذا، هدف اين مطالعه بررسي نتايج مربوط به انتخاب جنس نوزاد به روش بود. IUI جداسازي اسپرم با استفاده از روش اريكسون در افراد بارور و نابارور تحت درمان

روش بررسي : مطالعه از نوع توصيفي  تحليلي بود و نمونه ها، 32 زوج ( 30 زوج بارور و 2 زوج نابارور ) متقاضي تعيين جنسيت

فرزند ( 31 زوج خواهان فرزند پسر و 1 زوج خواهان فرزند دختر ) به روش اريكسون بودند . پس از بررسي اوليه نمونه اسپرم با 400-500 محلول حاوي بيش ìl استفاده از گراديان آلبومين، اسپرمها طي كمتر از دو ساعت آماده شدند و با كاتتر ترانسفر مقدار تحريك تخمك گذاري شده بودند . داده ها با ،IUI از 10 ميليون اسپرم به حفره رحمي تزريق شد . تمام افراد كانديدا، جهت انجام و ناپارامتري ويلكاكسون محاسبه شد. t ،÷ و با استفاده از آزمون 2 SPSS نرم افزار

نتايج: از مجموع 32 زوج تحت مطالعه 30 زوج قبل از درمان داراي حداقل يك فرزند بودند . با جداسازي اسپرم به روش گراديان

21 % و دستيابي به جنس دلخواه در / 34 % بود كه از اين ميزان 4 مورد سقط شدند . ميزان تولد 8 / ميزان بارداري 4 IUI آلبومين و

71 % بود. نتايج نشان داد كه دو پارامتر تحرك پيشرونده تند، كند و نيز مرفولوژي طبيعي اسپرم بعد از جداسازي / بين تولدها 4 در ضمن ميزان تحرك پيشرونده و .(p<0/ و 05 p<0/05 ،p<0/ اسپرم با گراديان آلبومين افزايش يافت (به ترتيب 001 مورفولوژي طبيعي اسپرم در افرادي كه صاحب فرزند پسر شدند، بيشتر از سايري ن بود. فقط يك زوج خواهان فرزند دختر بودند كه صاحب فرزند پسر شدند.

و در Y و X نتيجه گيري: روش گراديان آلبومين كه توسط اريكسون ابداع شد، روش بسيار مناسبي براي جداسازي اسپرم هاي نتيجه تعيين جنسيت پسر در زوجين بارور مي باشد. كارايي اين روش براي افراد نابارور نياز به مطالعه وسيعتر دارد. در ضمن، روش گراديان آلبومين به علت عدم استفاده از مواد شيميايي سمي جهت جداسازي اسپرم و نيز عدم دستكاري جنين، روشي مطمئن مي باشد.

كليد واژگان : انتخاب جنسيت، گراديان آلبومين، تلقيح داخل رحمي اسپرم، u1575 اسپرم، تحرك اسپرم، مورفولوژي اسپرم.

 


بازگشت