-->
ارتباط اورتريت هاي بدون علامت با باكتريواسپرمي در مايع سمينال مردان بارور و نابارور
1393/10/7 10:44

محمدباقر خليلي، محمدعلي خليلي


چکیده:

عفونت دستگاه ادراري تناسلي قادر است قدرت باروري اسپرماتوزوئيد را تحت تأثير قرار دهد و ممكن است منجر به ناباروري مردان دچار عفونت شود. اورتريت هاي علام تدار مي توانند با گذشت زمان پارامترهاي مايع مني را تغيير دهند؛ اما نقش اورتريت هاي بدون علامت هنوز مورد شك و ترديد است . در مطالعه توصيفي حاضر، 148 نمونه از مجرا و مايع انزال مردان بارور (شاهد ) و 146 نمونه از مجرا و مني مردان نابارور )پيوژن A (مورد به منظور تشخيص پنچ گونه باكتريايي عامل اورتريت شامل استرپتوكوك گروه آنتروكوك، اشرشياكلي، استافيلوكوك كوآگولاز مثبت و منفي مورد بررسي قرار گرفت . ميزان آلودگي مجرا و 60 %  بود. با استفاده از تست / 34 % و 27 / 29 % و مردان نابارور 90 / 49 % و 05 / مني مردان بارور به ترتيب 32 مشخص شد كه مقايسه ميزان آلودگي مايع مني در بين هر دو گروه معني دار مي باشد Chi-square آماري (% 32 %)  و مورد ( 37 نفر 42 / بيشترين عامل آلودگي مايع مني در هر دو گروه شاهد ( 14 نفر 60 .(P<0/01) آنتروكوك بود . 90 نمونه از جمع 131 نمونه آلوده به باكتري در هر دو گروه داراي لكوسيت (پيواسپرمي ) و

مابقي نمونه هاي آلوده ( 41 نمونه )، فاقد لكوسيت در مايع مني بودند و يا كمتر از مقدار استاندارد لكوسيت داشتند. نتايج فوق نشان مي دهد كه باكتريواسپرمي در بين نمونه هاي مردان نابارور بطور معني داري از مردان بارور بيشتر بوده است . بنابراين گونه هاي عامل اورتريت ممكن است در ناباروري مردان نيز دخيل باشند. بعلاوه براي تشخيص باكتريواسپرمي در مردان، انجام كشت و تشخيص باكتري لازم م ي باشد و تنها وجود يا عدم وجود لكوسيت در مايع مني نمايانگر عفونت فعال سيستم تناسلي نمي باشد.

گل واژگان:  اورتريت، باكتريواسپرمي، پيواسپرمي، مايع مني، ناباورري مردان و عفونت ادراري تناسلي.

 


بازگشت