-->
افزايش شکستگی DNA اسپرم انسان بعد از دو ساعت انکوباسیون
1393/10/7 11:15

علی نبی . MSc، محمد علی خلیلی . Ph.D ، ایمان حلوایی M.Sc. ، فاطمه انباری M.Sc.


چکیده:

هدف: در اين مطالعه میزان شکستگی DNA استرر اسستاس دعتز ام دمتادز ستام دتهروش Direct swim-up در ممتانهتا متگفت

اسکوداسیون دهوسیفه تکنیک TUNEL مورد ارمياد قرار گرفت تا دهگرين ممان درا اسکوداسیون اسرر ها سرمال شسگه شزز درا اسگفادز

در تکنیکها کمک دارور (ART) دهدست ديز.

مواد و روشها:  در اين مطالعه دينزز سیر، 19 سموسه اسرر سرمال مورد مطالعه قرار گرفت. ام لا Makler chamber درا مطالعه تعزاد

و قادفیت تحرک اسرر اسگفادز شز. درا دررس مورفولوژ اسرر ام رسگ دمیز پاپاسیکولا و قادفیت حیات اسرر ام رسگ دمیز ائومين-

سییرومين اسگفادز شز. سموسهها دعز ام دمادز سام دهروش Direct swim-up در ممان ها متگف در دما 93 درجه ساسگ گراد اسکوده

شزسز. میزان شکسگی DNA اسرر در فواصل مماس متگف ) 9،1،9،3 ساعت( دا اسگفادز ام تکنیک TUNEL مورد ارمياد قرار گرفت.

نتایج:  میاسیین درصز مورفولوژ طبیع و حرکت سريع پیشروسزز اسرر دعز ام دمادز سام سسبت ده قبل ام دمادز سام افزايش

>3/ معن دار 339 P داشگنز. درصز میاسیین قادفیت حیات اسرر دعز ام دمادز سام اسرر سسبت ده قبل ام دمادزسام دهطور معن دار

>3/ افزايش يافگه دود ) 339 P(. درصز شکسگی DNA >3/ اسرر در ممان دو ساعت اسکوداسیون سسبت ده ممان صفر ) 39 P( و سیز ممان >3/  سه ساعت سسبت دهممان صفر و يک ساعت اسکوداسیون ) 339 P ( دهطور معن دار افزايش داشت.

نتیجه گیری:  اسکوداسیون اسرر سرمال در دما 93 درجه ساسگ گراد که ده روش Direct swim-up دمادز شزز درا اسگفادز در

تکنیکها کمک دارور دايز ممان کمگر ام دو ساعت داشز.

واژگان کلیدی:  اسرر سرمال، شکسگی DNA ، ، تکنیک TUNEL

 


بازگشت