طرح درس نیم سال دوم 94-93

طرح درس نیم سال اول 95-94

طرح درس نیمسال دوم95-94

طرح درس نیمسال اول 96-95

 

طرح درس نیمسال دوم 96-95

                                                                      

 

 برنامه درسی (سرفصل) سلامت سالمندی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس تخصصی اجباری : 23 واحد

دروس تخصصی اختیاری : 5 واحد

پایان نامه : 4 واحد