ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحدها

1

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

93

32

کارشناسی ارشد:

مراقبت سالمندان در جامعه، خانه و مراکز نگهداری

سالمندی و جنبه­ های اخلاقی و قانونی

اصول توانبخشی در سالمندان

ارزیابی نیازهای بهداشتی سالمندان

ارزیابی جامع سلامت در سالمندان

تجزیه و تحلیل داده­ ها

مقاله نویسی فارسی

زبان تخصصی