منابع کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده ومولفین و مترجمین

فیزیولوژی سالمندی

فيزیولوژ ي پزشكي - گایتون

روانشناسی و بهداشت روانی

 

 1- حافظه و شناخت در سالمندی- نوشته دکتر اکبری کامرانی- انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی

 2- رشد از تولد تا مرگ- نوشته دکتر مهشید فروغان- انتشارات رشد

جامعه شناسی پزشکی

 

 1- جامعه شناسی سالمندان- دکتر علیرضا کلدی- انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 2- جامعه شناسی سالمندی- نوشته محمد تقی شیخی- انتشارات حریر

روش تحقیق و آمار حیاتی

 

1-اصول و روش آمار زیستی دانیل(Daniel W) مترجم: محمد تقی آیت اللهی ناشر امیر کبیر، تهران

 روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی دکتر کاظم محمد و همکاران

2- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی تالیف: دکتر علی دلاور

بهداشت عمومی

 

1-راهنمای واکسیناسیون(آخرین چاپ)؛ انتشارات وزارت بهداشت

 2-کتاب جامع بهداشت عمومی(آخرین چاپ)؛ انتشارات ارجمند

مبانی تغذیه

Nutrition for the older adults, Bartel, 2011