برنامه هفتگی خانم دکتر کاسب

ایام هفته / ساعت

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

 دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

 

 کلنیک بقایی پور

یک شنبه

-

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

 

دو شنبه

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

 

کلنیک بقایی پور 

سه شنبه

کلنیک بقایی پور

 کلنیک بقایی پور

 

 

چهار شنبه

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

 

کلنیک بقایی پور 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی آقای سجودی

 

ساعت

7 تا 8

صبح

8 تا 9

صبح

9 تا 10

صبح

10 تا 11

صبح

11 تا 12

ظهر

12 تا 13

عصر

13 تا 14

عصر

14 تا 15

عصر

ایام هفته

شنبه

کارآموزی

کلاس دانشکده پیراپزشکی

دفتر کار

یک شنبه

کارآموزی

کلاس دانشکده پیراپزشکی

دفتر کار

دو شنبه

کلاس دانشکده پرستاری

کارآموزی

کلاس دانشکده پرستاری

سه شنبه

کارآموزی

دفتر کار

چهار شنبه

کارآموزی

دفتر کار

 

 

برنامه هفتگی خانم لبافیان

ایام هفته / ساعت

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

 آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه فیزیک

حضور در آزمایشگاه

 

یک شنبه

آزمایشگاه فیزیک هوشبری

آزمایشگاه فیزیک  هوشبری

آزمایشگاه فیزیک هوشبری

 

دو شنبه

حضور در آزمایشگاه حضور در آزمایشگاه

حضور در آزمایشگاه

 

سه شنبه

حضور در آزمایشگاه حضور در آزمایشگاه

حضور در آزمایشگاه 

 

چهار شنبه

کلاس  تئوری

کلاس  تئوری

حضور در آزمایشگاه 

 

پنج شنبه