پایگاه مراقبت مرزی استان در فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد از سال 1388 رسما با همکاری مسئولین فرودگاه کار خود را آغاز کرد . این کار با استفاده از مکانی در فرودگاه و استقرار تیم بهداشتی در زمانهای خروج و ورود مسافران خارج از کشور انجام می پذیرد. اهم اقداماتی که در فرایند مراقبت انجام میشود شامل موارد ذیل است : کنترل و بررسی مسافران مشکوک به بیماری . آموزش به کلیه مسافران از طریق بروشور ، پوستر یا پمفلت ، آموزش چهره به چهره به مسافران مشکوک به بیماری و هدایت آنان به مراکز درمانی و انجام آموزش جهت پیشگیری از بیماریهای مسری با خطر کم یا متوسط به مستقبلین و اطرافیان ، قرار دادن داروی رایگان در اختیار بیماران احتمالی و مشکوک به بیماری .گزارشدهی تعداد مسافران ورودی و خروجی ...

انجام خدمات همچنان در مورد مسافران خارج از کشور با همکاری مرکز بهداشت شهرستان یزد ادامه دارد.

شرح وظایف

در زمان بروز رویدادهایی که میتوانند یک اورژانس بهداشت عمومی با اهمیت بین المللی محسوب شوند برای واکنش مناسب باید ظرفیت های زیر را ایجاد نمود :

·         تأمین پاسخ مناسب بهداشت عمومی از طریق ایجاد و نگهداری طرح های اضطراری بهداشتی شامل انتخاب یک هماهنگ کننده و مکانیسم های ارتباط با سطوح بالاتر برای مبادی ورودی مرتبط .

·         فراهم نمودن ارزیابی و مراقبت برای مسافرین از طریق ایجاد محلی برای ایزولاسیون ، درمان و سایر خدمات حمایتی مورد نیاز.

·         فراهم نمودن فضای مناسب برای جداسازی از سایر مسافرین و مصاحبه با اشخاص آلوده .

·         اجرای اقدامات توصیه شده برای ازبین بردن حشرات ، موش کشی و ضدعفونی کردن وسایل سفر، محموله ها ، کانتینرها ، وسایل نقلیه، کالاها و بسته های پستی در زمان و مکان مناسب و تجهیزات مناسب .

·         فراهم بودن تجهیزات ویژه و کارکنان آموزش دیده و وسایل حفاظت شخصی ( PPE )

·         اجرای کنترل دقیق مسافرین در هنگام ورود و خروج .

 

کشورهای متعهد موظف به اجرای مقررات بهداشتی بین المللی هستند . اورژانس بهداشت عمومی با توجه به نگرانی بین المللی به عنوان یک رویداد غیر عادی بصورت ذیل تعریف شده است : اورژانس بهداشت عمومی باعث ایجاد خطر در مورد گسترش بیماری بصورت بین المللی شده و بالقوه نیازمند یک پاسخ بین المللی هماهنگ می باشد . مهمترین بخش برای گزارش PHEIC ، مبادی ورودی منتخب می باشند که پیشگیری های روتین و ابزارهای کنترلی و پاسخ به رویدادها را بعهده دارند .

کشورهای عضو از 15 ژوئن 2005 بمدت 2 سال وقت دارند تا وضعیت خود را بررسی نمایند و برنامه خود را برای اجرای ظرفیتهای کلیدی آماده نمایند و بمدت 5 سال از تاریخ فوق برای کاربردی نمودن برنامه های آماده شده بر اساس پروتکل مصوب وقت دارند .

انجام وظیفه در مرزها و اجرای مقررات مربوط به مراقبت بهداشتی مرزی باید توسط کارکنانی صورت پذیرد که از دانش کافی برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان اولین فردی که در مبادی مرزی با موارد مشکوک مواجه می گردد ، قادر به تشخیص سندرمهای مرتبط باشند. در این زمینه مقامات صلاحیتدار در تمامی مبادی ورودی مرزی نیز باید مشخص شده و هنگامیکه برای یک خطر بهداشت عمومی دارای اهمیت بین المللی راه حلی مورد نظر باشد ، تا آنجاییکه قابلیت اجرا وجود داشته باشد باید هرگونه اطلاعات مربوط به منابع عفونت یا آلودگی شامل ناقلین و مخازن در مبادی ورودی را که ممکن است باعث انتشار بین المللی بیماریها شوند را به سطوح بالاتر ملی و در نهایت سازمان جهانی بهداشت ارایه دهند.

هر کشور باید لیستی از بنادر و فرودگاههای صلاحیتدار را که ظرفیت های کلیدی را که می توانند اجرا نمایند ، تعیین نموده و به سازمان جهانی بهداشت ارایه دهند و هر تغییری که ممکن است در لیست بنادر و فرودگاههای مزبور اتفاق افتد را اطلاع دهند . البته این اطلاعات به سازمان جهانی بهداشت ارسال و از آنجا سریعاٌ در سطح جهانی منتشر خواهد شد .

برگرفته از سایت WHO ومرکز مدیریت بیماریها

اهم وظایف

اهم وظایف ( IHR) را میتوان شامل موارد زیر دانست .

·         تأمین دسترسی به خدمات پزشکی متناسب ، شامل امکانات تشخیصی مستقر در مبادی ورودی برای ارزیابی سریع و مراقبت از مسافرین بیمار و پرسنل .

·         تامین تجهیزات و مکانهای مناسب جهت بررسی مسافران ورودی .

·         فراهم نمودن دستیابی به تجهیزات و کارکنان ورزیده و ماهر برای انتقال مسافرین به یک مرکز پزشکی متناسب .

·         تأمین کارکنان دوره دیده برای بازرسی وسایل ترابری و تأمین بهداشت محیط مناسب و محیط زیست سالم برای مسافرانی که از تسهیلات مبادی ورودی استفاده می کنند از جمله آب آشامیدنی سالم ، امکانات غذاخوری و رستوران ، مکان خواب ، دستشویی بهداشتی عمومی ، خدمات متناسب دفع زباله های جامد و فاضلاب .

·         فراهم سازی یک برنامه آموزشی متناسب و پرسنل آموزش دیده برای کنترل ناقلین و مخازن بیماری در مجاورت مبدأ ورودی مرزی دریایی ، زمینی و هوایی .

مقررات بین المللی بهداشت

IHR اهرمی است که برای ایجاد نظام مراقبت مرزی پویا بکار میرود. این روش با ایجاد یک سیستم مراقبت مرزی پویا ، قابلیت آشکار سازی بیماریهای خطرناک (مشمول مراقبت بهداشتی) و هشدار (گزارشدهی) سریع را بوجود می آورد .

تا کنون با حمایت سازمان بهداشت جهانی 194 کشور در IHR عضویت یافته اند. اجرای این قوانین به افزایش امنیت ملی ، منطقه ای و جهانی بهداشت کمک میکند . مهم ترین نقطه عطف اجرای این مقررات ارزیابی هر کشور از نظارت و ظرفیت پاسخ خود در موارد مهم و نیز توسعه و اجرای برنامه برای هرچه بهتر عملی شدن اهداف بهداشت در سال 2012 میباشد.

 بدین ترتیب IHR بعنوان وسیله ای برای کاهش خطر انتقال بیماریها از طریق مبادی مرزی هوایی ، زمینی و دریایی طراحی شده است . IHR راهنمای کاربرد اقدامات بهداشتی در گذرگاههای مرزی بوده و هم شایعات بهداشتی در سطح جامعه را بررسی نموده و هم از طریق سطوح مختلف PHC برای ارزیابی ، بررسی ، گزارش اولیه NOTIFY و گزارش نهایی REPORT و پاسخگویی به خطرات بهداشت عمومی بکار می رود .

بدلیل اهمیت خطرات ورود بیماریهای مهلک و خطرناک به داخل کشورها از طریق مرزهای بین المللی و خطرات اشاعه یک اورژانس بهداشتی بین الملی ،آماده نگهداشتن پستهای مراقبت بهداشتی مرزی اصلی اجتناب ناپذیر می باشد و توانمندی کافی برای مراقبت در مرزها و زمینه فعالیت اینگونه پایگاهها درشرایط بروز یک همه گیری منطقه ای در مرزهای بین المللی منجر به حفاظت جهانی در برابر بیماریهای واگیر و PHEIC می باشد.

در زمان بروز یک خطر بهداشتی مقامات مسؤول نقش نظارت کامل بر تیم مراقبت بهداشتی مرزی در شناسایی منابع عفونت (ناقلين و مخازن بیماری) در وسایل سفر، محموله ها، کانتینرها، وسایل نقلیه، کالاها، بسته های پستی و اجساد انسانی (هنگام ورود و خروج از منطقه آلوده ) را بعهده داشته و نیز سایر وظایف آنها عبارتند از :

نظارت براجرای عملیات گندزدایی توسط تیم مراقبت بهداشتی مرزی در صورت کشف منابع عفونت (ناقلين و مخازن بیماری) منجمله از بین بردن حشرات و موش کشی از وسایل سفرمسافرین ، کالاها، محموله ها، کانتینرها، وسایل نقلیه، بسته های پستی و اجساد انسانی (هنگام ورود و خروج از مرز) و در صورت کشف منابع عفونت (ناقلين و مخازن بیماری) اجرای عملیات گندزدایی توسط تیم مراقبت بهداشتی مرزی . 

پرسنل ثابت پایگاه بهداشت مرزی

 

پزشک:

دکتر سعیده مرادپور

 

کارشناسان:

محمد شهرادیان

علی ممیزالاشجار