مرکز بهداشتی درمانی موسی بن جعفر(آزادشهر)

سرپرست مرکز: دکترمحمدحسن میرحسینی

آغاز فعالیت: ازسال 1375

جمعیت تحت پوشش: 74840                                   تعداد خانوار: 18620

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 3 پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،دندانپزشک،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ،بهداشت مدارس، مشاوره تغذیه، مامایی، متخصص اطفال، مبارزه بایماریهاوواکسیناسیون،تیروئید،بهداشت روان ، آزمایشگاه،دیابت پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: آزادشهر- نرسیده به فلکه دوم -کوچه مخابرات                                               

تلفن:  37211190 -  37214900

مرکز بهداشتی درمانی شهید نصیری

سرپرست مرکز: دکترمحمد علی جبروتی

آغاز فعالیت: ازسال 1362

جمعیت تحت پوشش: 51060                              تعداد خانوار:14246

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 3 پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،دندانپزشک،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس، مامایی، مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: بلوار امام جعفر صادق- روبروی فروشگاه زنجیره ای رفاه

تلفن: 36249440                                                                         

مرکز بهداشتی درمانی اکبری صفائیه

سرپرست مرکز: دکترمیترارشید زاده

آغاز فعالیت: ازسال 1368

جمعیت تحت پوشش: 77826                             تعداد خانوار: 19588

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 4پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،دندانپزشکی،داروخانه،بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون،کلینیک دیابت،بهداشت حرفه ای،مشاوره ازدواج، تیروئید،تغذیه،تزریقات

آزمایش تشخیص اعتیاد، ،آزمایشگاه طبی،رادیولوژی،متخصص اطفال،بهداشت روان ،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: صفائیه - میدان امام حسن- روبروی متل صفائیه

تلفن : 38246778 -  38244545                                                                                                                            

مرکز بهداشتی درمانی امامشهر

سرپرست مرکز:دکتر محمد رضا دهقانی فیروزآبادی

جمعیت تحت پوشش: 53510                         تعداد خانوار:13364

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 3 پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،دندانپزشکی،داروخانه،بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،تیروئید،تزریقات،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده،واکسیناسیون،مامایی

آدرس مرکز:بلوار17 شهریور- ابتدای52 متری امام شهر

تلفن: 35253222             

مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 (جوی هرهر)

سرپرست مرکز: دکتر محمدرضا وثوقی

آغاز فعالیت: ازسال 1362

جمعیت تحت پوشش:52614                     تعداد خانوار: 14302

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 4پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،دندانپزشکی،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،تیروئید،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز:خیابان مهدی- خیابان اسدی- روبروی پارک وحشی بافقی

 تلفن: 36252962            

مرکز بهداشتی درمانی احمدیه(پنبه کاران)

سرپرست مرکز: دکترسکینه جعفری

آغاز فعالیت: ازسال 1365

جمعیت تحت پوشش: 7345                      تعداد خانوار: 1989

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون،پذیرش

آدرس مرکز:بلوار بسیج- کوچه مسجد الرحمن

 تلفن:6262021 3            

مرکز بهداشتی درمانی حکیم زاده

سرپرست مرکز: دکترفرحنازحائری فر

آغاز فعالیت: ازسال 1343

جمعیت تحت پوشش: 34275                        تعداد خانوار: 9615

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 2پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک، داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،تزریقات،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: میدان بعثت- ابتدای خیابان انقلاب

تلفن: 36264047             

مرکز بهداشتی درمانی رحمت آباد

سرپرست مرکز: دکتر فاطمه السادات پورنجفی

آغاز فعالیت: ازسال 1368

جمعیت تحت پوشش:35765                  تعداد خانوار: 9412

 پزشک خانواده مرکز: دکتراکرم محمودی

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 1پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،دندانپزشکی،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: رحمت آباد- بلوار شهید دشتی-  کوچه 101

 تلفن: 38221851- 38223410    

مرکز بهداشتی درمانی شاهدیه

سرپرست مرکز: دکتر سعیده مرادپور

آغاز فعالیت: ازسال 1368

جمعیت تحت پوشش:16257             تعداد خانوار: 4930

 پزشک خانواده مرکز:

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 2پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک، داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،آزمایشگاه ،تزریقات،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: شاهدیه جنب فلکه شاهد

 تلفن: 35211546

مرکز بهداشتی درمانی شماره7 (شیخداد)

سرپرست مرکز: دکترنرگس یاری

آغاز فعالیت: ازسال 1350

جمعیت تحت پوشش:20051             تعدادخانوار:4968

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز:1پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،داروخانه،بهداشت خانواده،بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزبابیماریهاوواکسیناسیون پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده،واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: بلوار نواب صفوی- کوچه شیخداد

 تلفن: 36223065

مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی(قلعه اسدان)

سرپرست مرکز: دکترعلیرضا مصدق

آغاز فعالیت: ازسال1362

جمعیت تحت پوشش:31608                     تعداد خانوار: 8239

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 2پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک، داروخانه، بهداشت خانواده،بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده،واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: بلوار دهه فجر- خیابان امام رضا-کوچه گل دشت 1

تلفن: 36203738

 

مرکز بهداشتی درمانی امام حسین(کسنویه)

سرپرست مرکز: دکترحسین ابوالحسنی

آغاز فعالیت: ازسال 1363

جمعیت تحت پوشش: 15164                 تعداد خانوار: 3455

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 1پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: خیابان انقلاب- کوچه میرداماد- کوچه بانک تجارت

تلفن: 35250604

مرکز بهداشتی درمانی نعیم آباد

سرپرست مرکز: دکترمریم عرب زاده

آغاز فعالیت: ازسال1356

جمعیت تحت پوشش: 7808                تعداد خانوار: 7808

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه بابیماریهاو واکسیناسیون،پذیرش

آدرس مرکز: خیابان کاشانی- خیابان نعیم آباد

تلفن: 38254090

مرکز بهداشتی درمانی نیکوپور

سرپرست مرکز: دکترحمید حقانی نژاد

آغاز فعالیت: ازسال1342

جمعیت تحت پوشش: 20248               تعداد خانوار:4920

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 1پایگاه بهداشتی

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،دندانپزشکی،داروخانه،بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس، مامایی،آزمایشگاه،بهداشت روان، مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون،متخصص اطفال ،رادیولوژی، پذیرش،درمانگاه عفونی(متخصص عفونی،  بیماریابی ودرمان سل و سالک،هاری)

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده،واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز:خیابان مطهری- جنب دفتر هواپیمایی

تلفن: 36222777  - 36267866

مرکز بهداشتی درمانی محمد آباد

سرپرست مرکز: دکتر مجید دهقانی

آغاز فعالیت: ازسال 1365

جمعیت تحت پوشش: 7405                 تعداد خانوار: 2206

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش مرکز: 3 خانه بهداشت

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک،داروخانه، ،مامایی، تزریقات،آزمایشگاه ،بهداشت حرفه ای ،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درخانه بهداشت:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، بهداشت مدارس

آدرس مرکز: خیابان مطهری مرکز بهداشتی درمانی محمدآباد

 تلفن:  38363233

مرکز بهداشتی درمانی دهنو

سرپرست مرکز: دکتر محمد مهنام

آغاز فعالیت: ازسال 1379

جمعیت تحت پوشش: 5657                تعداد خانوار: 1547

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش مرکز: 2 خانه بهداشت

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک، داروخانه، بهداشت محیط، مامایی، تزریقات، پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درخانه بهداشت :

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، بهداشت مدارس

آدرس مرکز: دهنو خیابان امام بعد از مسجد مهدی

 تلفن: 38361733

مرکز بهداشتی درمانی خیرآباد

سرپرست مرکز: دکتر مژگان نارگونی

آغاز فعالیت: ازسال 1358

جمعیت تحت پوشش: 12792                       تعداد خانوار: 3473

پزشک خانواده مرکز: دکتر مژگان نارگونی

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 1پایگاه بهداشتی

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش مرکز: 1 خانه بهداشت

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک، داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بهداشت مدارس، مامایی، مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون، تزریقات، پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: خیرآباد- بلوار شهید جوکار-کوچه شماره 2 آزادگان

تلفن: 37211170

مرکز بهداشتی درمانی طالقانی زارچ

سرپرست مرکز: دکتراحمد دایا

آغاز فعالیت: ازسال 1341

جمعیت تحت پوشش:17270            تعداد خانوار:  4454

 پزشک خانواده مرکز:

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 1پایگاه بهداشتی

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش مرکز: 1 خانه بهداشت

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک، دندانپزشکی ،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ای ،رادیولوژی، مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ،آزمایشگاه ،تزریقات، پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: زارچ - خیابان مجلسی

 تلفن: 35272410 - 35272310

مرکز بهداشتی درمانی شهید فرشاد(مسکن)

سرپرست مرکز: دکترحسین عارف

آغاز فعالیت: ازسال 1354

جمعیت تحت پوشش: 37487         تعداد خانوار:  11570

پزشک خانواده مرکز: دکتر فرزانه طالبی نسب

تعدادپایگاههای بهداشتی مستقل تحت پوشش مرکز: 1پایگاه بهداشتی

 تعداد خانه بهداشت تحت پوشش مرکز: 2 خانه بهداشت

واحدهای فعال درمرکز:

پزشک، دندانپزشکی،داروخانه، بهداشت خانواده، بهداشت محیط،بهداشت مدارس،مامایی،مبارزه با بیماریهاوواکسیناسیون ، آزمایشگاه،پذیرش

واحدهای ارائه دهنده خدمات درپایگاهها:

بهداشت خانواده ، واکسیناسیون، مامایی

آدرس مرکز: خیابان کاشانی- خیابان مسکن وشهر سازی

تلفن: 36232022