اهداف مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری ریشه یابی دو مشکل بزرگ دنیای امروز، اعتیاد و ناهنجاریهای رفتاری با استفاده از توانمندیهای علمی و پژوهشی محققین داخل و خارج از کشور می باشد تا با تکیه بر اصول پیشگیری، درمان و توانبخشی از بروز آنها جلوگیری نموده و مشکلات موجود را تاسرحد امکان برطرف نمائیم. هم چنین با برگزاری سمینار، کارگاه و آموزشهای لازم و ارائه راهکار به سازمانهای ذیربط در کاهش بروز اعتیاد و ناهنجاریهای رفتاری و همچنین درمان مسائل و مشکلات موجود در این زمینه گامهای اساسی را برداریم. همچنین در این مرکز به مشاوره و درمان مشکلات زوجهای نابارور نیز پرداخته میشود.