آناليز استاندارد مايع منی  (Semen Analysis)بر طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (WHO 2010)

شستشو و جداسازی اسپرمها بوسیله تکنیکDirect Swim up  

رنگ آميزي مورفولوژی اسپرم با روشهای استاندارد(Sperm Morphology Staining)

انجام تست قابلیت حیات اسپرم (Sperm Vitality)

بررسی و تعیین آنتي بادي ضد اسپرم (Anti- Sperm Antibody)

اندازه گيري راديكالهاي آزاد اكسيژن   (Reactive Oxygen Species)

انجام تست های ارزيابي  DNAو کروماتين اسپرم(Sperm Chromatin/DNA Tests)

جمع آوري و بازیابی اسپرم با روشهای مختلف  (Sperm Retrieval Methods)

انجام تستهاي عملكردي اسپرم  (Sperm Functional Tests)

اندازه گيري فاکتورهای بیوشیمیایی مایع منی(Semen Biochemical

Markers)

آنالیز مایع منی بعد از عمل وازکتومی (Post Vasectomy Semen Analysis)   

تکنیک های مورد استفاده