دکتر علیرضا طالبی

دکتر علیرضا طالبی

دانشیار گروه آناتومی

 مسئول فنی آزمایشگاه

Initiates file downloadرزومه

prof_talebi@ssu.ac.ir

دکترلاله دهقان مروست

دکترلاله دهقان مروست

آندرولوژیست

  Email:Laleh.dm236@gmail.com

رزومه

 

 

زنده یاد جلال قاسم زاده

زنده یاد جلال قاسم زاده

كارشناس ارشد علوم تشریح

سوپروایزر آزمایشگاه

Email:jalal.1359@yahoo.com

 رزومه

فاطمه یزدی نژاد

فاطمه یزدی نژاد

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمايشگاه

Initiates file downloadرزومه