تجهیزات عمده آزمایشگاه عبارتند از :

ABC kit (GcAT IgG, Mouse IgG(

Proxidase substrate kit (DAB(

Proxidase substrate kit (AEC(

Avidin/ Biotin blocking kit

Special tool-like receptor antibodies (2,3,4,6,9), are also using in this lab.

همچنین این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات وسایل پاتولوژی شامل دستگاه Tissue processor  و Microtome و دیگر تجهیزات لازم می باشد.

بیشتر رنگ آمیزی های اسپرم، تخمک و جنین و همچنین بعضی از کلاس های آموزشی رنگ آمیزی ها در این آزمایشگاه انجام می شود.