دکتر نسرین قاسمی

دکترای تخصصی ژنتیک

مسئول فنی آزمایشگاه IHC

Email:N479g@Yahoo.co.uk

Initiates file downloadرزومه

آرزو خرادمهر

کارشناسی ارشد بیولوژی

سوپروایزر آزمایشگاه IHC

Email :Mehrarezoo@gmail.com