انجام طرح ها و پایان نامه های دانشجویی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی این مرکز قابلیت انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی مرتبط با علوم تولید مثل، زیست شناسی، بیوتکنولوژی و... را دارد.

تکنیک های قابل اجرا

کار با موش و رت

IVF، IVM، ترانسفر جنین و انجام تکنیک Flushing در موش و رت

وازکتومی، اوارکتومی و توبکتومی موش و رت

فریز و برگشت از فریز اسپرم، تخمک و جنین

آنالیز و رنگ آمیزی های تخصصی اسپرم(تانل، تلوئیدن بلو، آنیلین بلو، اکریدن اورنج، ائوزین، ائوزین-نکروزین، پاپانیکولا و...)

تهیه سلول های بنیادی از مغز استخوان و جنین موش و رت

تهیه کاریوتایپ از سلول های کبد جنین موش

و...

بر گزاری برخی از دوره های تخصصی دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد

جراحی عمومی موش

کنترل کیفی وسایل آزمایشگاهی 

IVF، IVM و ترانسفر جنین در موش

وازکتومی، اوارکتومی و توبکتومی موش

فریز و برگشت از فریز اسپرم، تخمک و جنین

آنالیز اسپرم موش

برگزاری دوره های عملی جنین شناسی عمومی و تخصصی

برگزاری کارگاه های عمومی 

جراحی عمومی موش

کنترل کیفی وسایل آزمایشگاهی

IVF و ترانسفر موش

وازکتومی، اوارکتومی و توبکتومی موش

فریز و برگشت از فریز اسپرم، تخمک و جنین موش

آنالیز اسپرم موش