1-اثر انجماد شیشه ای برروی مورفولوژی و پتانسیل باروری اسپرم انسانی با بزرگنمائی بالا (میکروسکوپ IMSI ) (سارا طاهرزاده، اساتید راهنما:دکتر خلیلی، دکتر انوری 1393)

2. اثر انجماد شیشه ای بر روی فراساختار سلول های کومولوس تخمک بالغ انسانی ( ندا ضابط، اساتید راهنما:دکتر خلیلی، دکتر طالبی 1393)

3. بررسی و مقایسه آرایش دوک میوزی و لایه شفاف  در تخمک های انسانی بالغ (MII) و بالغ شده به روش آزمایشگاهی ) IVM  ) (مرجان امیدی، استاد راهنما: دکتر خلیلی 1392(

4. ارزیابی میزان آپوپتوز و شکست DNA در اسپرماتوزوای انسانی بعد از زمان های مختلف به روش swim up  ( علی نبی، استاد راهنما: دکتر خلیلی 1391(

5. بررسی بقای تخمک های نابالغ انسانی بعد از انجماد و انجام بلوغ آزمایشگاهی (فریده یزدان پناه، استاد راهنما: مریم افتخار1390)

6. بررسی پارامتر های تخمک های نارس انسانی بعد از انجام انجماد و بلوغ آزمایشگاهی (سعیده نظری، استاد راهنما: دکتر خلیلی 1389)

7. بررسی میزان بلوغ و مورفولوژی تخمک های نارس انسانی بعد از انجماد به روش انجماد شیشه ای و عمل IVM (مهدی محسن زاده، استاد راهنما: دکتر خلیلی 1389)