دکتر محمد علي خلیلی

دکتر محمد علي خلیلی

 استاد جنین شناسی

مسئول فنی آزمایشگاه ART 

Email: khalili59@hotmail.com

رزومه


 

مهرداد سليماني

مهرداد سليماني

 كارشناس علوم آزمايشگاهي

مسئول امور آزمایشگاه ها

Email:mehrdadsoleimani@Yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

 

محمد حسين رازي

محمد حسين رازي

 كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون آزمايشگاهي

Email:raziir@yahoo.com 

رزومه


حبيبه قيصري

حبيبه قيصري

 كاردان علوم آزمايشگاهي

تکنسین آزمایشگاه

Email: habibah3131@yahoo.com

 

مژده صبور

مژده صبور

کارشناس ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

كارشناس ارشد آزمایشگاه

Email: sa.mojdeh@yahoo.com

رزومه 

 

فاطمه انباری میبدی

فاطمه انباری میبدی

کارشناس ارشد آزمایشگاه

سوپروایزر آزمایشگاه تحقیقاتیART

Email: Fateme_anb2010@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه