دکتر محمد علي خلیلی

دکتر محمد علي خلیلی

 استاد جنین شناسی

مسئول فنی آزمایشگاه ART 

Email: khalili59@hotmail.com

رزومه


 

مهرداد سليماني

مهرداد سليماني

 كارشناس ارشد علوم آزمايشگاهي

مسئول امور آزمایشگاه ها

Email:mehrdadsoleimani@Yahoo.com

رزومه

 

محمد حسين رازي

محمد حسين رازي

 كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون آزمايشگاهي

Email:raziir@yahoo.com 

رزومه


مژده صبور

مژده صبور

کارشناس ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

كارشناس ارشد آزمایشگاه

Email: sa.mojdeh@yahoo.com

رزومه