انجام عمل تلقیح درون رحمی ((IUI

انجام عمل لقاح خارج رحمی((IVF

عمل تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)

بلوغ آزمایشگاهی تخمک انسانی ((IVM

انجام عمل لیزر هچینگ

بررسی و مشاهده دوک میوزی با سیستم پلاراید

بررسی زونا پلوسیدای تخمک انسانی با سیستم پلاراید

ارزیابی و آنالیز اسپرم انسانی توسط سیستم IMSI

تخمک کشی و برهنه سازی تخمک انسانی

آنالیز و شستشوی سیمن انسانی به روش گرادیانت و swim up

فریز و برگشت از فریز بافت Micro-TESE

فریز و برگشت از فریز جنین و اسپرم انسانی

شستشو و آماده سازی نمونه های TESE جهت انجام ICSI

 

 شستشو و آماده سازی نمونه های PESA جهت انجام ICSI

شستشوی نمونه های رتروگرید جهت به دست آوردن اسپرم مناسب برای ICSI

شستشوی نمونه های به دست آمده از Electro ejaculate و آماده سازی آن برای تزریق داخل سیتوپلاسمی

جداسازی قطعات فرگمنته از جنین های انسانی

هم کشتی تخمک نارس با سلول های گرانولوزا

غنی سازی محیط IVM با فاکتور های رشد و تمایز

انتخاب جنین کلیواژی با سیستم Embryo time lapse