آزمایشگاه تحقیقاتی ART ، در راستای انجام طرح های تحقیقاتی ، پروژه های دانشجویی و بخشی از کلاس های آزموشی دانشجویان بیولوژی  تولیدمثل در زمینه ART، در سال1387 راه اندازی شد.

اهم فعالیت های این آزمایشگاه مربوط به فعالیت های پژوهشی و آموزشی دانشجویان پژشکی، کارشناس ارشد و دکترای بیولوژی تولید مثل می باشد.

در کنار طرح های پژوهشی، به منظور شناسایی منبع و میزان خطای آزمایشگاه درمانی ART کنترل کیفیت تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی درمانی نیز در این آزمایشگاه انجام می گردد.