فعالیت های آموزشی مرتبط با آزمایشگاه ART-Research

انجماد شیشه ای تخمک و جنین

بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نابالغ

 انجماد شیشه ای اسپرم انسانی

آنالیز سیمن انسانی

انجام تست های عملکردی اسپرم

تست های کنترل کیفی (human sperm assay و تست میکروبی)

تست پتانسیل باروری

آموزش میکرواینجکشن ( تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به داخل تخمک)

 

رنگ آمیزی های انجام شده درآزمایشگاه تحقیقاتی ART

تست SCD جهت بررسی میزان فرگمانتاسیون اسپرم انسانی

رنگ آمیزی تخمک و جنین توسط تست هوخست ، PI تریپان بلو و رنگ گیمسا

رنگ آمیزی هوخست جهت بررسی آپاپتوز سلول های گرانولوزا

رنگ آمیزی تریپان بلو جهت بررسی viability  و count  سلول های گرانولوزا

رنگ آمیزی پاپانیکولار و گیمسا جهت بررسی مورفولوژی اسپرم 

رنگ آمیزی ائوزین-نیکروزین جهت بررسی viability اسپرم