فعالیت های آموزشی مرتبط با آزمایشگاه ART-Research

آنالیز سیمن انسانی

انجماد شیشه ای تخمک و جنین

انجماد شیشه ای اسپرم انسانی

بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نابالغ

انجام تست های عملکردی اسپرم

تست های کنترل کیفی (human sperm assay و Mouse Emberyo Assay و تست ها ی میکروبی)

تست پتانسیل باروری

آموزش میکرواینجکشن ( تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به داخل تخمک)

بررسی آپوپتوز سلولهای کومولوس تخمک با استفاده از کیت TUNEL

 

رنگ آمیزی های انجام شده درآزمایشگاه تحقیقاتی ART

تست SCD جهت بررسی میزان فرگمانتاسیون اسپرم انسانی

رنگ آمیزی تخمک و جنین توسط تست هوخست ، PI تریپان بلو و رنگ گیمسا

رنگ آمیزی هوخست جهت بررسی آپاپتوز سلول های گرانولوزا

رنگ آمیزی تریپان بلو جهت بررسی viability  و count  سلول های گرانولوزا

رنگ آمیزی پاپانیکولار و گیمسا جهت بررسی مورفولوژی اسپرم 

رنگ آمیزی ائوزین-نیکروزین جهت بررسی viability اسپرم

 رنگ آمیزی Diff Quick برای بررسی ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم