دکتر محمد علي خلیلی

 استاد جنین شناسی

مسئول فنی آزمایشگاه ART 

Email: khalili59@hotmail.com

رزومه


 

لیلا معتمد زاده

کارشناس ارشد آزمایشگاه

سوپروایزر آزمایشگاه تحقیقاتیART

Email:lmotamedzadeh5858@gmail.com

رزومه