1-آزمایشات سیتوژنتیک و مولکولار سیتوژنتیک

کاریوتایپ خون

کاریوتایپ مغز استخوان

FISH

کاریوتایپ سلول­های مایع آمنیون جهت تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی قبل از تولد

کاریوتایپ CVS (در حال حاضر پذیرش بیمار صورت نمی گیرد)

کاریوتایپ جنین­های سقط شده ( در حال حاضر پذیرش بیمار صورت نمی گیرد)

بررسی کروموزومی بلاستومر جهت تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی قبل از لانه­ گزینی
( در حال حاضر پذیرش بیمار صورت نمی گیرد)

2-آزمایشات مولکولی

بررسی حذفهای کروموزوم Y(AZFa, AZFb, AZFc)

بررسی فاکتورهای انعقادی  MTHFR, Factor V Leiden, Prothrombin))

بررسی پلی مورفیسم ژنهای مرتبط با ناباروری مانند رسپتورهای FSH,LH....

Real time PCR- جهت مارکرهای سرطانی

تشخیص جنسیت از طریق بررسی ژن SRY