در واحد ژنتیک هر ساله کارگاههای متفاوتی تحت عناوین زیر برگزار می شود. زمان و شرایط شرکت در این کارگاه ها از طریق سایت پژوهشکده اطلاع رسانی می شود.

 

 

Karyotype

FISH

PCR

DNA Extraction

RNA Extraction

RT-PCR

Real-time PCR

Real-time PCR as a diagnostic genetic test