دکتر سید مهدی کلانتر

دکتر سید مهدی کلانتر

دکترای سیتوژنتیک پزشکی

مسئول فنی آزمایشگاه سیتوژنتیک

kalantarsm@ystp.ac.ir

رزومه

دکتر محمد حسن شیخها

دکتر محمد حسن شیخها

متخصص ژنتیک پزشکی مولکولی

مسئول فنی آزمایشگاه مولکولی

sheikhha@yahoo.com

رزومه

دکتر محمدرضا دهقانی

دکتر محمدرضا دهقانی

متخصص ژنتیک پزشکی

مسئول فنی آزمایشگاه سیتوژنتیک

@ystp.ac.ir

رزومه

اعظم راستی

اعظم راستی

کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

rasti_azam@yahoo.com

رزومه

فاطمه منتظری

فاطمه منتظری

کارشناس ارشد سلولی ومولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

marjan.montazeri@gmail.com

رزومه

مریم گل زاده

مریم گل زاده

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

golzade_60@yahoo.com

 

رزومه

رقیه کریمی

رقیه کریمی

کارشناس سلولی و مولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

roghayehkarimi21@yahoo.com

رزومه

سمیراء صباغ نژاد یزد

سمیراء صباغ نژاد یزد

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

sabbagh4704@gmail.com

رزومه

سعید قاسمی اسماعیل آباد

سعيد قاسمی اسماعیل آباد

کارشناس ارشد سلولی _مولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

Qasemisaeed@yahoo.com

رزومه

حسن حیدریان

حسن حیدریان

کارشناس سلولی و مولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

heidarianmh@gmail.com

رزومه