شماره تلفن: 3847085-035

آزمایشگاه سیتوژنتیک: داخلی 258

آزمایشگاه مولکولی و تشخیص قبل از تولد: داخلی 250

فکس: 38247087-035