آمبولانس خصوصی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا فرج نژاد

سمت : کارشناس آمبولانس خصوصی

تلفن تماس  : 03537266539

تلفن همراه :09127576472

تلفن شکایات: 03537244333

 

همکاری با معاوت درمان درخصوص نظارت بر تاسیس مراکز آمبولانسهای خصوصی ، شرایط آمبولانسها ، شرایط عمومی موسس ، مسئول فنی و سایر کارکنان

 

بازدید از آمبولانسهای خصوصی و صدور کارت معاینه طبی براساس استانداردهای موجود و دستورالعملهای صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 

نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز آمبولانس خصوصی آمبولانسهای مراکز درمانی ، شرکت ها و نهادها  مطابق با دستورالعملها (آئین نامه تاسیس و فعالیت مراکزخدمات آمبولانس خصوصی ) 

 

نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

رسیدگی به تخلفات آمبولانسهای خصوصی و ارائه اخطارهای شفاهی ، سپس کتبی و درصورت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معرفی به کمسیون قانونی رسیدگی به تخلفات

 

دریافت تعهد کتبی از موسس یا موسسان مبنی بر همکاری با مرکز مدیریت و حوادث پزشکی درهنگام بروز حوادث غیر مترقبه

رسیدگی به شکایات مردم از مراکز آمبولانس خصوصی و اعلام نظر کارشناسی

 

 برنامه ریزی و برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل آمبولانسهای خصوصی  

مراکز آمبولانس خصوصی مورد تائید

ردیف اسم شرکت کد شماره آمبولانس ها تعداد آمبولانس ها نوع آمبولانس  سال ساخت شماره پلاک نوع کاربری 
1 امداد سلامت  1 99 – 90 8 دستگاه نارون  2008 274 د 26  
دلیکا 2008 322 د 37  
دلیکا 2008 458 ج 46  
تویوتا هایس 2015 326 د37  
جوی لانگ 1394 585د15  
برلیانس  2017 در حال پلاک گذاری تیپ B
برلیانس  2017 773ج93 تیپ B
برلیانس  2017 در حال پلاک گذاری تیپ B
2 امداد شفا ایساتیس 2 89- 80 5 دستگاه تویوتا هایس  2008 183 س 24  
دلیکا  2008 524 ط 24  
نارون  1386 779 س 44  
فائو 2009 116 ط 88  
برلیانس  2016 661ق57  
3 کیمیا طب 3 79- 70  2 دستگاه دلیکا  2008 332 س 79  
دلیکا  2008 433 س 82  
4 امداد آسمان 4 69- 60  3دستگاه میتسوبیشی  2010 926 ط 24  
اسپرینتر 2007 783  ط 47  
اسپرینتر 2007 193 ط 39  
5 سالار سلامت 5 49 – 40  8 دستگاه تویوتا هایروف  2014 272 ط 53  
تویوتا هایروف  2014 295 ط 53  
فائو 2009 863 ق 25  
برلیانس جین بی  2016 735 ق 55  
هایس برلیانس 2016 669 ق 55  
برلیانس جین بی  2016 795ق59 تیپ B
برلیانس جین بی  2017 735ق91 تیپ B
هیوندا H350 2016 863ق25 تیپ B
6 آنی طب 6 59 -50  6 دستگاه دلیکا  2008 899 س 32  
دلیکا 2008 587 س 58  
جوی لانگ 2015 419ق41  
جوی لانگ 2015 437ق41  
جوی لانگ 2015 455ق97  
برلیانس جین بی  2015 529 ق 15   
7 امداد طب  یزد 7 39- 30 5 دستگاه دلیکا  2008 569 س 77  
دلیکا  2008 571 س 77  
برلیانس جین بی  2017 در حال پلاک گذاری تیپ B
برلیانس جین بی  2016 498 ط 85  
برلیانس جین بی  2017 585ل21  
8 امداد آسان اردکان 8 29- 20  6 دستگاه  دلیکا 2008 142 ب 33  
دلیکا  2008 985 ب 23  
نارون 1386 722 ب 21  
تویوتاهایس 2015 282ب57  
برلیانس  2016 292ب58  
وانا  1396 235ب 64  
9 امداد درمان 9 19 - 10 7 دستگاه میتسوبیشی 2008 944 ج 45  
میتسوبیشی 2008 452 د 98   
میتسوبیشی 2008 938 د 72  
میتسوبیشی 2008 468 د 98  
میتسوبیشی 2008 129 ع62   
برلیانس جین بی  2017 446ق73  
برلیانس جین بی  2017 873ق86 تیپ B

مراکز خدمات بالینی در منزل مورد تائید

فعال/ غیرفعال

نوع مالکیت

نام مرکز

ردیف

فعال

حقیقی

امداد شفا ایساتیس

1

فعال

شرکت حقوقی خصوصی

سالار سلامت ایساتیس

2

فعال

حقیقی

سینا طب ایساتیس

3