هورمون ماده ای است شیمیایی که از غدد مترشحه داخلی به درون جریان خون ترشح میشود و اثر كنترلي روي سلول هاي ديگر بدن دارد.این مواد شیمیایی در پاسخ به یک محرک خاص ساخته میشوند. هورمون ها به گيرنده هاي اختصاصي خود كه روي سلول هدفشان قرار دارد متصل شده و باعث تغییر اعمال سلولها وکنترل آنها می‌شوند.مقدار هورمونها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم میشود.

آزمایشگاه هورمون شناسی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد، به منظور بررسی هورمونهای زنانه و مردانه درراستای اهمیت این هورمونها درباروری و با اهداف پژوهشی، جهت رفاه حال بیماران درسال 1382 تاسیس گردیدو همواره  ارتباطی موثر بابخشهای کلینیک زنان، اورولوژی، آندرولوژی وجنین شناسی داشته است.  این آزمایشگاه سعی نموده است با بهره گیری از کیتهای معتبر وپرسنل مجرب، طیف وسیعی از هورمونها راباروش بسیار دقیق الایزا انجام دهد .تکنیک الایزا برپایه واکنشهای آنتی ژن -  آنتی بادی طراحی شده است.

این تکنیک که یکی از قدرتمندترین روشهای آزمایشگاهی - تحقیقاتی در جهان مطرح می باشد، از حساسیت و اختصاصی بسیار بالایی برخوردار است وهم‌ اكنون روش اصلی در زمینه‌ های مختلف علوم حیاتی تا شناسایی مقادیر بسیار كم هورمونها و مولكولهای حیاتی در پزشكی بالینی و آزمونهای تحقیقاتی می‌باشد.

لیست آزمایشاتی که دربخش هورمون شناسی مورد پذیرش قرارمیگیردشامل:

Initiates file downloadهورمونهای جنسی زنانه ومردانه (FSH, LH  E2, AMH, Prolactin, Testosterone)

Initiates file downloadآزمایشات  تیروییدی (TSH)

Initiates file downloadآزمایش تشخیص حاملگی ( β HCG )

Initiates file downloadتستهای عفونی (HBs A,g HCV Ab)

Initiates file downloadستهای عفونی (HIV Ab)