پذیرش

بیماران باتوجه به درخواست پزشک،به مسئول پذیرش پژوهشکده مراجعه نموده و لیست آزمایشات در برنامه ی HIS ثبت میشود .درمرحله بعدبیمار پس ازتحویل قبض رسید به بخش پذیرش آزمایشگاه ، به بخش نمونه گیری ارجاع داده میشوند.

نمونه گیری

در این بخش ،نمونه گیری بیماران توسط کارشناسان مجرب که درزمینه نمونه گیری بزرگسالان ونوزادان وهمچنین بیمارانی که دارای رگهای عمقی ونامشخص هستند تبحر دارند،صورت میگیرد واز بیماران خواسته میشود تابارعایت شرایط لازم برای نمونه گیری ،کمک شایانی به ارایه جوابهای دقیق ومنطبق با شرایط استاندارد های جهانی نمایند.

جوابدهی

جوابدهی بیماران به صورت روزانه  وهفتگی میباشد که دربرگه پذیرش، زمان دریافت آزمایش درج میگردد.همچنین  آزمایشات اورژانسی مثل  βHCG حداکثردوساعت پس ازنمونه گیری آماده خواهندبود.

Initiates file downloadانجام آزمایشات با تکنیک الایزا

کارشناسان مجربی که درزمینه تکنیک روش بسیار دقیق الایزا تبحر کافی دارند ،براساس آزمایشات پذیرش شده وبا توجه به برنامه هفتگی که توسط آزمایشگاه طراحی شده است، به انجام آزمایشات هورمونی مربوطه  میپردازند.

تلاش براین هست که درآینده ای نزدیک تستهای تخصصی ناباروری در این آزمایشگاه راه اندازی شود تابتوانیم گامهای موثری در زمینه تشخیص ودرمان ناباروری برای زوج های مراجعه کننده به این پژوهشکده برداریم.