دكتر مرتضي صمدي

دكتري تخصصي ايمني شناسي

مسئول فني آزمايشگاه

samadi@ssu.ac.ir

 

مهناز محمدی

کارشناس بیوتکنولوژی

سوپروایزر آزمايشگاه

Mahnaz.moh65@gmail.com

 

 

بهنازالسادات حسینی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

کارشناس آزمايشگاه

Behnaz.hoseini3934@gmail.com