لیلا معتمدزاده  

كارشناس علوم آزمايشگاهي

سوپروایزر آزمایشگاه هورمون شناسی

Email: LMotamedzadeh60@gmail.com

ساعت حضور: شنبه تا پنجشنبه ،ساعت 7.30 الي 14

رزومه

ژیما اخوان ثالث

كارشناس علوم آزمايشگاهي

ساعت حضور: شنبه تا پنجشنبه ،ساعت 7.30 الي 14