فعالیت هایی که در قالب تشخیص و درمان ناباروری مردان در کلینیک آندرولوژی انجام میشود شامل:

آزمایشگاه آندرولوژی

ارزیابی تعداد اسپرم ها با متدهای هموسایتموتری و مکلر چمبر

ارزیابی تحرک اسپرم ها با روش سیستماتیک و مکلر چمبر

  رنگ آمیزی و بررسی مورفولوژی اسپرم بوسیله روش Diff-Quick ;

  بررسی قابلیت حیات اسپرم با روش          Eosin- Nigrosing

  تعیین آنتی بادی ضد اسپرم در مایع منی و سرم با روش        Direct & Indirect MAR test

  ارزیابی کروماتین هسته اسپرم با رنگ آمیزی های SDS-EDTA . SDS . Aniline blue , Toludine blue

  ارزیابی کروماتین هسته اسپرم با استفاده از رنگ آمیزی های فلورسنت Comet assay , Acridine orange , Chromomycin A3  و بررسی با میکروسکوپ فلورسنت                              

  ارزیابی آپوپتوز اسپرم با استفاده از روش های  Anexin V و  TUNEL assay

اتاق عمل آندرولوژی

   تشخیص و درمان عفونت های دستگاه ادراری- تناسلی مرتبط با ناباروری

   تشخیص و درمان واریکوسل

   تشخیص و درمان اختلالات انزالی (Ejaculatory dysfunction)

   تشخیص و درمان اختلالات نعوظی(Erectile dysfunction)   

  بازیابی و جمع آوری اسپرم با تکنیک های                                                                                          

  انجام عمل واریکوسلکتومی

انجام عمل وازو اپیدیدموستومی