گرفتن نوبت فقط به صورت حضوری بوده و وساعت پذیرش   11 - 7:30    

ساعات حضور پزشکان متخصص در کلینیک آندرولوژی

ساعت حضور

نام پزشک

ایام هفته

12-10

12-8

دکتر نیما نریمانی

دکتر لاله دهقان

شنبه

12-10

12-8

دکتر سید علی محمد میرجلیلی

دکتر لاله دهقان

یکشنبه

12-10

12-8

دکتر سراج الدین وحیدی

دکتر لاله دهقان                            

دوشنبه

12-10

12-8

دکتر نیما نریمانی

دکتر لاله دهقان

سه شنبه

12-10

12-8

دکتر سراج الدین وحیدی

دکتر لاله دهقان

چهارشنبه

12-10

12-8

دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی

دکتر لاله دهقان

پنجشنبه