ساعات حضور پزشکان ارولوژیست در کلینیک آندرولوژی (ناباروری مردان)

ساعت حضور

نام پزشک

ایام هفته

12-9

دکتر صمد زارع

شنبه

12-9

دکتر امیرحسین امیرحیدری

یکشنبه

12-9

دکتر محمدرضا معین

دکتر سراج الدین وحیدی

دوشنبه

12-9

دکتر سید علی محمد میرجلیلی

سه شنبه

12-9

دکتر سراج الدین وحیدی

چهارشنبه

12-9

دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی

پنجشنبه