دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

متخصص روانپزشکی عمومی

فلوشیپ روانپزشکی کودکان و نوجوانان از امریکا

دیپلم کاهش تقاضا در اعتیاد از انگلیس

Email: Yassiniard@yahoo.com

رزومه

افسانه حسن بیگی

افسانه حسن بیگی

لیسانس روان شناسی بالینی

Email: ............................

رزومه