دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

متخصص روانپزشکی عمومی

فلوشیپ روانپزشکی کودکان و نوجوانان از امریکا

دیپلم کاهش تقاضا در اعتیاد از انگلیس

Email: Yassiniard@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

زهرا پوموحد

زهرا پوموحد

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری و بهداشت کودک و خانواده

movahed446@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

افسانه حسن بیگی

افسانه حسن بیگی

لیسانس روان شناسی بالینی

                af1672@yahoo.com

رزومه

 


الهه شیری محمدآبادی

 الهه شیری محمدآبادی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

shirielahe_1365@yahoo.com