ساعات حضور اعضای مرکز

ساعت حضور

نام پزشک

ایام هفته

12-9

دکتر سیدمجتبی یاسینی

چهارشنبه

12-9

خانم زهرا پورموحد

یکشنبه

14-8

خانم افسانه بیگی

دوشنبه

14-8

خانم الهه شیری

شنبه الی پنچ شنبه