دکتر نسرین قاسمی

دکتر نسرین قاسمی

دکترای تخصصی ژنتیک

مسئول فنی آزمایشگاه IHC

Email:N479g@Yahoo.co.uk

رزومه

دکتر محمدرضا دهقانی

دکتر محمدرضا دهقانی

متخصص ژنتیک پزشکی

مسئول فنی آزمایشگاه سیتوژنتیک