دکتر نسرین قاسمی

دکتر نسرین قاسمی

دکترای تخصصی ژنتیک

مسئول فنی آزمایشگاه

Email: Ghasemi@ssu.ac.ir

رزومه

دکتر محمدرضا دهقانی

دکتر محمدرضا دهقانی

متخصص ژنتیک پزشکی

مسئول فنی آزمایشگاه سیتوژنتیک