1 ـ تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک در ایران ، سال 1369 (هجری شمسی)

2 ـ تولد اولین نوزاد حاصل از IUI با استفاده از الکترواجاکولیشن در ایران ، سال 1371 (هجری شمسی)

3 ـ تولد اولین نوزاد حاصل از تخمک اهدایی در ایران ، سال 1373 (هجری شمسی)

4 ـ تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک ICSI در ایران ، سال 1374 (هجری شمسی)

5 ـ تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک PESA در ایران ، سال 1375 (هجری شمسی)

6 ـ تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک TESE در ایران ، سال 1376 (هجری شمسی)

7-تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک AZH در ایران  ، سال 1376 (هجری شمسی)

8 ـ تولد اولین نوزاد حاصل از استفاده جنین منجمد، سال 1376 (هجری شمسی)

9-تولد اولین نوزاد حاصل از استفاده Testicular Round Spermatid و ميكرواينجكشن، سال 1377 (هجری شمسی)

 

10-تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک IVM  در ایران ، سال 1386(هجری شمسی)