حوزه بین الملل، حوزه تمدن ساز

پژوهش

گردشگری سلامت

مرکز زبان دانشگاه

تفاهم نامه ها و دانشگاه های همکار

اخبار و رویداد های بین المللی

NO VALID TEMPLATE SELECTED

 

 

حضور مقامات مسئول دانشگاه باری ایتالیا

و امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاهی با دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

 

 

علوم پزشکی یزد و دانشگاه سگد مجارستان در مسیر تبادلات علمی و آموزشی

 

با حضور مقامات بلند پایه دانشگاه علوم پزشکی اوکراین صورت گرفت; امضای

تفاهم نامه علمی-آموزشی با دانشگاه خارکیف اوکراین/امکانات درمانی یزد

،فراتر از انتظار اوکراینی ها

 

بازدید نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی یزد از دانشگاه اینسوبریا ایتالیا

بازدید نمایندگان یزد از دانشگاه ایسلند

توافق نامه بین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشگاه اینسوبریا ایتالیا

طبق تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی یزد، اینسوبریا ایتالیا و خارکیف اوکراین، تبادل دانشجو بین سه دانشگاه بزودی انجام می شود

وزیر بهداشت:

روسای دانشگاهها حوزه بین الملل راجدی بگیرند

دانشگاه علوم پزشکی یزد در مسیر بین المللی سازی / تبادلات علمی- پژوهشی یزد و مجارستان

دانشگاه های علوم پزشکی یزد، تبریز و اصفهان/امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها...

دیدار فشرده اعضای هیئت اعزامی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد با رئیس امور بین الملل...