رعایت اصول بهداشت حرفه ای در محیط کار تضمین سلامتی شماست

معرفی واحد

 

هدف اصلي:

تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمي، رواني، اجتماعي نيروي كار در كليه مشاغل (واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي)

تعريف بهداشت حرفه اي:

-        تأمين، حفظ و ارتقا، بالاترين درجه سطح سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين در كليه حرف و مشاغل

-      بهداشت حرفه‌اي به تعريف سازمان بين‌المللي كار ILO و سازمان بهداشت جهاني WHO: ارتقاء و حفظ بالاترين درجه از سلامت جسمي، روحي و اجتماعي شاغلين در كليه مشاغل، مراقبت از شاغليني كه سلامت آنان در معرض خطرات ناشي از شرايط كار است و مراقبت از شاغليني كه عوامل زيان‌ آور محيط كار سلامت آنان را تهديد مي‌كند

اهداف بهداشت حرفه‌اي

-        ارتقاء و تأمين بالاترين درجه سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين

-         پيشگيري از بيماريها و حوادث ناشي از كار

-         تطابق شرايط كار با انسان بمنظور كاهش اثرات كار و ابزار كار بر سلامت انسان

اصول بهداشت حرفه‌اي Principals of occupational health

-   شناسايي عامل زيان‌آور Identification of the Hazards

- اندازه‌گيري Measurement of Possible Harmful Factors

-    تفسير نتايج و تبيين خطر Interpretation of the Results

-     اقدامات كنترلي Control measures

تيم خدمات بهداشت حرفه‌اي (Team Work)

-         پزشك عمومي

-         پزشك طب كار

-         پرستار بهداشت حرفه‌اي

-         مسوول ايمني و حفاظت فني

-         كارشناس بهداشت حرفه‌اي


تخصصهاي لازم در جهت تأمين بهداشت حرفه‌اي در حرف مختلف:

-         مهندسي

-         شيمي

-         سم شناسي

-         روان شناسي

-         فيزيولوژي

-         پزشكي

 

خدمات بهداشت حرفه‌اي در صنعت را مي‌توان به چند دسته بصورت زير طبقه‌بندي نمود:

الف) سالم سازي محيط كار در صنعت از طريق:

-         تهيه آب آشاميدني سالم و بهداشتي

-         تامين غذاي سالم براي كارگران و كاركنان

-         جمع آوري و دفع مواد زائد جامد و مايع

-         كنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان

-         ايجاد تسهيلات بهداشتي كافي (مطابق آيين نامه تاسيسات كارگاه از نظر بهداشتبا ستناد ماده 156 قانون كار)

-         تامين نظافت عمومي محيط

ب) شناسايي، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آورشامل:

-         عوامل فيزيكي: سرو صدا، نور، تشعشعات، گرما، رطوبت و....

-         عوامل شيميايي: گرد و غبار، دود، دود فلزي، گازها و بخارات، اسيدها و.....

-         عوامل بيولوژيكي: ميكروبها، ويروسها، قارچها و....

-         عوامل مكانيكي: ضربه، ارتعاش، فشار و....

-         عوامل ارگونومي: وضعيت نا منا سب بد ن در حين انجام كار،ابزار كار نامناسب

ج) پيشگيري از حوادث ناشي از كار

د) پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار (حرفه‌اي) ازطريق:

انجام معاينات قبل از استخدام: هدف معاينات قبل از استخدام عبارت است از:

-         تعيين قابليت شخص براي كار مورد نظر

-         حفظ صنعت و سلامت كارگران

-         تعيين حدود سلامتي متقاضي و محدوديتهايي كه در كار بعدي بايد داشته باشد.

-         تعيين ضايعات و نواقص قطبي و ثبت در پرونده

-         تعيين بيماري مسري و درمان آنها

-         تعيين فواصل معاينات بعدي

-         تشكيل پرونده بهداشتي

-         آشنايي با روحيات و اطلاعات بهداشتي كارگر

ب - انجام معاينات دوره اي هدف معاينات دوره‌اي عبارتست از:

-         تشخيص زودرس بيماريها و عوارض ناشي از كار

-         توصيه جهت تغيير شغل و محدود نمودن كار افراد بيمار

-         تعيين اثر محيط كار بر سلامت كارگران

-         ارزشيابي روشهاي پيشگيري و ايمني

-         جلوگيري از انتقال و انتشار بيماريهاي واگير

ج – انجام معاينات اختصاصي هدف معاينات اختصاصيعباتست از:

-         براي كارگران مشاغل سخت و زيان آور

-         معاينات زنان و جوانان

-         معاينات هنگام تغيير شغل

-         معاينات هنگام برگشت به كار مجدد

-         معاينات مديران

-         معاينات پزشكي در مقابل درخواست

ه) نظارت بر تشكيل كميته حفاظت و بهداشت كار كارگاهها

و) نظارت بر اجراي قوانين كار و استانداردهاي بهداشتي

ح) نظارت بر تامين و استفاده از وسايل حفاظت فردي

ط) مراقبت ويژه در مورد بانوان كارگر و نوجوان

ي) نظارت بر رعايت مسائل بهداشت رواني در محيط كار

س) بازرسي مرتب از محيط كار و آموزش بهداشت حرفه‌اي به كارگران

ر) تطابق شرايط كار با انسان (ارگونومي)

 

 

 

 

 

وظايف:

- كنترل و پايش مستمر از كليه واحدهاي مختلف صنعتي و ...

-  انجام معاينات بهداشتي كارگران اعم از استخدامي، دوره‌اي و اختصاصي

-  شناسايي و اندازه‌گيري فاكتورهاي زيان‌آور محيط كار شامل عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، رواني و ارگونوميكي

- آموزش و بازآموزي در سطوح مختلف (مديران، شاغلين، بهداشت‌ياران، بهگران و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي صنايع، كارشناسان و كاردانان و پزشكان شاغل در مراكزبهداشت، دانشجويان و كارورزان)

- بررسي شكوائيه‌هاي رسيده

- اجراي طرحها و برنامه‌هاي مختلف شامل طرح ادغام، بقا، پايش، بهگر، خانه‌هاي بهداشت كارگري و...

- صدور صلاحيت بهداشتي كارگري

- بازديد مشترك از خانه‌هاي بهداشت كارگري

- تهيه و تنظيم آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي بصورت ششماهه و ساليانه و تعيين شاخصهاي مربوطه

- صدور صلاحيت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌اي و طب‌كار براي شركتهاي خصوصي

ارزشها و باورها:

با توجه به اينكه 45% جمعيت دنيا و يا به عبارتي 58% افراد بالاي 10سال درشمار نيروي كار قرار مي‌گيرند و تلاش آنها بدون ترديد به توان كاري آنها بستگي داردو اين توان كاري منجر به استحكام پايه‌هاي اقتصادي جامعه مي‌گردد در نتيجه اعتقاد براين است تامين بهداشت حرفه‌اي و رفاه كارگري افراد شاغل علاوه براينكه ارج نهادن به ارزشهاي انساني است جزء شرط اوليه بهره‌وري و بيشترين اهميت را در رابطه باتوسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي دارد.

اعتقاد براين است كه هر فرد در حين انجام كار و در محيط كار حق بهره‌مندي از يك كار ايمن و سالم كه زندگي پربار اقتصادي و اجتماعي را بهمراه آورده را دارا مي‌باشد كه وظيفه مسئولين و سياست‌گزاران است كه نسبت به تحقق اين مهم همت گمارند. اعتقاد براين است كه نيروي انساني فعال و ماهر اركان اساسي سرمايه‌هاي يك مملكت از نظر اقتصادي نقش اساسي دارد.

فرايند هاي واحد بهداشت حرفه اي مراكز بهداشت

-  پايش كارگاه ها (شناسايي، تحت پوشش قراردادن و پيگيري كارگاهها ي تحت پوشش منطقه)

-  رسيدگي به شكوائيه هاي بهداشتي واصله

-  اجراي برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف (شاغلين، مديران، بهداشتياران كار، بهورزان و...)

- جمع آوري و جمع بندي آمار فعاليتها، تهيه آمار مقايسه اي و تجزيه و تحليل آن به صورت شش ماهه و ساليانه

- همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي

-  بازديد از كارگاه هاي تازه تاسيس براي صدور صلاحيت بهداشتي

- بازديد از خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار

- نظارت بر نحوه انجام معاينات بهداشتي شاغلين اعم از بدو استخدام،دوره اي و اختصاصي

- نظارت بر شناسايي، اندازه گيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار

- اجراي طرح هاي مختلف شامل ( طرح ارگونومي، بهداشت كشاورزي، بقا،پسماند،پايش، سيليكوزيس، HSE مدارس و.......)

- پيگيري در جهت ايجاد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار در صنايع ونظارت بر عملكرد آن ها

- معرفي كارگاه هاي متخلف به مراجع قضايي

- ارزيابي عملكرد شركت هاي مجوزدارارائه دهنده خدمات سلامت كار

شرح وظايف كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي ستاد مركز بهداشت

برنامه ريزي:

برنامه ريزي جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي در بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات

تدوين برنامه استراتژيك واحد

تدوين برنامه هاي دوره هاي آموزشي براي گروههاي هدف

برآورد و تامين منابع و امكانات و الزامات مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي

سازماندهي:

هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني تابعه

هماهنگي بين بخشي و برون بخشي با سازمانهاي مرتبط ( معاونت، اداره كل كار وامور اجتماعي، سازمان محيط زيست، شهرداري، اتحاديه‌هاي صنفي و .....

نظارت و پايش:

نظارت و پايش فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي ستاد و مراكز تابعه و ارائه نظرياتكارشناسي جهت رفع مشكلات موجود.

نظارت بر تجزيه و تحليل عملكرد بهداشت حرفه اي مراكز و تهيه و ارسال فيدبكبه مراكز مربوطه.

نظارت بر اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي (طرح خانه هاي بهداشت كارگري، بهگرو ....

نظارت و پيگيري تاسيس مراكز بهداشت‌كار و خانه‌هاي بهداشت كارگري دركارخانجات تحت پوشش.

هدايت و رهبري

هدايت برنامه استراتژيك واحد

تلاش در جهت حفظ و تقويت روحيه مشاركتي و انگيزش كاركنان بمنظور ارتقاء فرآيندهاي واحد.

تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري اين دستورالعملها در صورت نياز.

همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي ملي و مقطعي.

بررسي پيشنهادات و پيگيري حل مشكلات واحدهاي تحت نظارت.

تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي كاري مورد نياز و ابلاغ به مراكز تابعه.

 

شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي ستاد مركز بهداشت

-          شناسائي و جمع آوري اطلاعات و آمار مشاغل بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي وخدمات

-         همكاري در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار وشناخت مسائل بهداشت حرفه‌اي صنايع تحت پوشش

-         بازديد از كارگاههاي تازه تاسيس جهت صدور صلاحيت بهداشتي.

-         ثبت و پيگيري شكوائيه هاي بهداشتي دريافت شده تا حصول نتيجه.

-         بازديد مشترك از كارخانه‌هاي بهداشت كارگري و نظارت بر انجام فعاليتهاي بهداشتياران كار.

-         همكاري در برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي براي گروههاي هدف (كارشناسواحد، كارشناس صنايع، بهداشتياران كار، بهگران و كارآموزان)

-         همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي، ملي و مقطعي.

-         جمع آوري و جمع‌بندي آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي بصورت شش ماهه و ساليانه.

-         تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري و گزارش فعاليتهاي واحد.

-         معرفي كارگاههاي متخلف از موازين بهداشت حرفه‌اي به مراجع قضائي.

-         همكاري در برنامه‌ريزي فعاليتها جهت پيشبرد اهداف بهداشت حرفه اي.

-         نظارت و پايش فعاليتهاي واحدهاي بهداشت حرفه اي مراكزتابعه.

-         هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي مركز بهداشت و مراكز تابعه.

-         همكاري در تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفهاي و بازنگري آنها

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی حسینی فهرجی

سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مسئولیت: مسئول نظارت براجرای برنامه های واحد بهداشت حرفه ای و حضور در جلسات مرتبط و ...

شماره تماس: 4-03536248021 داخلی 264 - مستقیم: 36248972

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد علی قوه ندوشن

سمت: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: بازرسی و بررسی مشاغل سخت و زیان آور، مسئول اجرایی برنامه بهداشت کشاورزی، نظارت بر معاینات شغلی و شرکت های خدمات طب کار، برچسب گذاری مواد شیمیایی و برگه های اطلاعات مواد شیمیایی و ...

شماره تماس مستقیم : 36248972

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر مجدی

سمت: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: بازرسی و بررسی مشاغل سخت و زیان آور، مسئول اجرایی برنامه بقا، تشدید بازرسی، بهبود روشنایی، نظارت بر شرکتهای خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای، تهیه آمار و شاخص های واحد و ...

شماره تماس مستقیم: 36248972

 

    
 

 

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه دهقانی

سمت: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: بازرسی و بررسی مشاغل سخت و زیان آور، مدیریت و نظارت بر کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیریت تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنعت، مسئول اجرایی برنامه اعتبار بخشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها، بهبود ارگونومی در محیط کار و ...

شماره تماس مستقیم : 36248972

 

  
 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین باغشاهی

سمت: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: مسئول اجرایی برنامه های کنترل و کاهش سیلیکوزیس، حذف سیلیس، حذف آزبست، حذف جیوه و ...

شماره تماس مستقیم: 36248972

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا سپهری

سمت: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: بازرسی و بررسی مشاغل سخت و زیان آور، مسئول اجرایی برنامه های کنترل صدا در صنعت، پروفایل ایمنی شیمیایی، سلامت عوامل اجرایی پسماند و بهداشت پرتوها و ...

شماره تماس: 36248021 داخلی 264           

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم ناهید پورجان آباد

سمت: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: پیگیری اجرای برنامه های عملیاتی و امور اداری و بایگانی واحد، پیگیری امور گزارش دهی مشاغل سخت و زیان آور

شماره تماس: 36248021 داخلی 267