فلج شل حاد

سیاه سرفه

اوریون

دیفتری

سرخک

مننژیت

کزاز نوزادی