فلج شل حاد چيست؟
هر بيمار كمتر از 15 سال مبتلا به فلج شل حاد ناگهاني بدون سابقه قبلي يا ضربه يا هرمورد مظنون به فلج اطفال در هرسني
براي بيمار مشكوك به فلج شل حاد چه اقداماتي انجام ميشود
گزارش بيمار مشكوك به فلج شل بصورت تلفني (فوري) به مركز بهداشت مربوطه ويا مركز بهداشت استان (7247080-0351)درنظام مراقبت فلج شل حاد بايستي هرمورد مشكوك حداكثر ظرف مدت 7 روز از بروز فلج شل كشف وگزارش گردد.تمام موارد فلج شل حاد گزارش شده حداكثردر عرض 48 ساعت بررسي شده ووقوع فلج شل حاد مورد تاييد قرار گيرددونمونه مدفوع مناسب حداكثر ظر مدت 14 روز پس از بروز فلج از بيمار تهيه گردد.نمونه ها حداكثرطي سه روز به آزمايشگاه ويروس شناسي تهران واصل شود .پيگيري بيمار مبتلا به فلج شل حاد پس از 60 روز بعد از بروز فلج صورت پذيرد .تمام موارد مبتلا به فلج شل حاد حداكثر ظرف 70 روز پس از بروز فلج طبقه بندي شده (در كميته دانشگاهي طبقه بندي AFP ) وتشخيس نهايي آن مشخص گردد .شاخص مراقبت ميزان بروز فلج شل غير پوليويي بايستي حداقل دو در صد هزار جمعيت زير 15 سال باشد
مورد پرخطر(HOTCase )
بيماري است كه براساس يافته هاي باليني مشاهده شده توسط پزشك يا طبق اطلاعات موجود احتمال ابتلاي وي به پوليو زياد باشدبراين اساس موارد AFP كه سن كمتر از 5 سال داشته وداراي سابقه واكسيناسيون ناقص مي باشند وهمزمان داراي سه تظاهر باليني اصلي پوليو يعني تب درزمان شروع فلج؛فلج غير قرينه ؛استقرار سريع فلج ظرف سه روز هستند جزء موارد پرخطر محسوب شده ومشمول جمع آوري نمونه از موارد تماس مي باشند.همچنين بيماراني كه شواهد اپيدميولوژيك دال بر تماس آنها با اهالي ويا سكونت در منطقه اي مي باشد كه گردش ويروس پوليو به تازگي در آن رخ داده است مشمول اين تعريف هستند اين موضوع شامل مهاجرين يا مسافرين وارده از كشورهاي افغانستان ؛پاكستان ويا ساير كشورهاي آلوده به ويروس پوليو مي باشند بطور مثال تهيه نمونه از موارد تماس كليه بيماران كه از كشورهاي فوق الذكر واردايران شده ويا اخيرا" با اتباع اين كشورها درتماس بوده اند ضرورت دارد.در تمام موارد زير لازم است از حداقل 3 مورد تماس بيمار يك نمونه مدفوع مناسب تهيه وجهت آزمايشات مربوطه ارسال گردد.1) بيماران AFP كه فاقد نمونه كافي هستند كه شامل گزارش ديرهنگام بيماري؛فوت يا گم شدن موردAFP قبل از تهيه نمونه كافي وتهيه نمونه نامناسب2) موارد پرخطر ياHOTCase
3) AFP گزارش شده از مناطق صعب العبور4) در صورت وجود هرگونه نگراني توسط مسئولين بهداشتي در مورد روند تهيه يا انتقال نمونه هاي بيماران
تعريف مورد تماس:.
مورد تماس بيمار فلج شل حاد به كودك يا نوجوان كوچكتر از 15 سال سن(با اولويت كودكان زير 5 سال) اطلاق مي گردد كه طي دوره زماني يك هفته قبل تا دوهفته پس از بروز فلج در بيمار در تماس مستقيم با وي بوده است
در تمام موارد زير لازم است از حداقل 3 مورد تماس بيمار يك نمونه مدفوع مناسب تهيه وجهت آزمايشات مربوطه ارسال گردد
.1) بيماران AFP كه فاقد نمونه كافي هستند كه شامل گزارش ديرهنگام بيماري؛فوت يا گم شدن موردAFP قبل از تهيه نمونه كافي وتهيه نمونه نامناسب
2) موارد پرخطر ياHOTCase
3) AFP گزارش شده از مناطق صعب العبور
4) در صورت وجود هرگونه نگراني توسط مسئولين بهداشتي در مورد روند تهيه يا انتقال نمونه هاي بيماران
طرح کشوری ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال

هرساله طرح کشوری ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در مناطق تحت پوشش دانشگاه در فصل بهار طی دو مرحله انجام می شود در حال حاضر با توجه به حساس بودن برنامه به دلیل افزایش موارد مثبت بیماری فلج اطفال در کشورهای همسایه (عراق ،پاکستان و افغانستان)این طرح از تاریخ 94/1/29لغایت 94/2/1در مرحله اول و در تاریخ 94/3/2لغایت 94/3/5در مرحله دوم انجام خواهد شد در این طرح متولدین 30فروردین 1389تا زمان اجرای برنامه (1394)در مناطق تحت پوشش عملیاتی دانشگاه ،با مراجعه به درب منازل واکسینه خواهند

اهداف طرح :

1.      واکسیناسیون گروه هدف

2.      آموزش مردم در زمینه فواید واکسیناسیون پولیو و گزارش فوری موارد فلج ناگهانی به نزدیکترین خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی

3.      کشف موارد فلج شل حاد در 24ماه گذشته در خانوارهای هدف

4.      کشف کودکانی که تا زمان انجام عملیات قطره پولیو دریافت نکرده اند .

5.      بررسی کارت واکسیناسیون کودکان

مناطق تحت پوشش عملیات به شرح زیر است :

1.    پوشش دهی تمام مهاجرین خارجی در اردوگاهها و یا خارج از اردوگاهها اقامت دارند.

2.    کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی

3.    کلیه نقاط شهرستان - شهرک - کلنی و...که پوشش ایمنسازی فلج اطفال نوبت سوم کمتر از 95درصد دارند.

4.    کلیه مناطق تحت پوشش تیم های سیار

5.    کلیه کودکان زیر 5سالی که احتمالا همراه مادران خود در زندانها اقامت دارند.

روش اجرای کار :

بازدید خانه به خانه همه منازل و جستجوی کودکان زیر 5سال در خوراندن دو قطره واکسن خوراکی فلج اطفال در دو نوبت

مسئولیت اجرای این برنامه به عهده ریاست محترم دانشگاه ،و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه و روسای محترم مرکز بهداشت تحت پوشش دانشگاه می باشد تا با تمام امکانات لازم گامهای آخر برنامه ریشه کنی فلج اطفال با موفقیت برداشته شود.