-    بیماری کزاز
-    کزاز نوعی بیماری عصبی (نورولوژیک) است که با افزایش کشش و اسپاسم ماهیچه ها مشخص می شود. گاهی این اسپاسم ها موجب آسیب های جدی مانند شکستگی دنده ها و مهره ها و خفگی شده و ممکن است با محرک ها یی مانند نسیم ، حرکت ناگهانی ، صدا ونور بروز نماید.عامل بیماری یک نوع باکتری متحرک غیر مهاجم بنام کلستریدیوم تتانی است که تولید اسپور گرم منفی و غیر هوازی می نماید. این باکتری در طبیعت ، در خاک و در راههای گوارش حیوانات مختلف زندگی می کند. اسپور آن در برابر جوشاندن مقاوم بوده ولی با اتوکلاو از بین می رود. اگر اسپور در معرض نور قرار نگیرد برای سالها در خاک زنده می ماند . این باکتری تولید سمی می نماید که تتانو اسپاسمین نامیده می شود و جزء مهلک ترین سموم شناخته شده است و هرنوع زخک عمیق می تواند به اسپور این باکتری آلوده شود.
-    کزاز نوزادی
هدف سازمان جهانی بهداشت حذف کزاز نوزادی است که از طریق  راهکارهای زیر قابل حصول می باشد که عبارتند از:
-    ایمنسازی زنان سنین باروری با پوشش بالا( بالاتر از 80 درصد)
-    انجام زایمان تمیز
-    تعیین مناطق پرخطرو انجام فعالیت های اصلاحی
تعریف مورد مظنون کزاز نوزادی:
-    مرگ نوزاد در سن 3 تا 28 روز که علت مرگ مشخص نباشد
-    هر نوزادی که طبق گزارش به علت کزاز نوزادی فوت نموده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
مورد قطعی:
1-    نوزادی که دو روز اول زندگی بطور طبیعی قادر به مکیدن پستان و گریستن باشد . بیماری بین روزهای سوم تا بیست وهشتم با عدم توانایی در مکیدن شیر شروع شده و بدنبال آن دچار سفتی عضلات یا اسپاسم شود.
2-    کزاز نوزادی که توسط پزشک گزارش شود بعنوان مورد قطعی تلقی می گردد . تشخیص کزاز نوزادی تماما" بالینی است و به تایید آزمایشگاهی نیازی ندارد.
گزارش کزاز نوزادی فوری و تلفنی می باشد.
کزاز بالغین
تعريف استاندارد:
-    اشكال در بازكردن دهان يا بلع، سفتي دردناك گردن، سفتي عضلات شكم و ساير عضلات به شرط هوشياري كامل.
-    وجود يك زخم عفوني يا سابقه جراحت در چند هفته گذشته.
-    در موارد شديد چهره بيمار به نظر متبسم، با ابرون بالاآمده ، پشت و گردن قوس دار، بازوهاي خميده  محكم جمع شده روي سينه و پاهاي كشيده.
-    بروز تشنج در بيمار با تحريكات نور، صدا ، تماس و ساير محرك ها . بيمار ممكن است تب دار باشد. هوشياري مختل نمي شود . رفلكس هاس تاندني عمقي ممكن است افزايش يابد.

اقدامات مورد نياز
الف- درماني
-تزريق 5/0 ميلي ليتر واكسن براي كودكان و بالغين به صورت عضلاني
- در صورت داشتن علائم باليني ضمن انجام اقدامات فوق ؛‌ارجاع به بيمارستان و گزارش فوري به مركز بهداشت ضروري است.
-تجويز 6000 – 3000 واحد آنتي توكسين (تتابولين انساني) و تجويز آنتي بيوتيك مناسب : 12-10 ميليون واحد IV به مدت 10 روز يا مترانيدازول QID/mg500 و يا BD/gr1، در صورت حساسيت به پني سيلين ، كليندامايسين يا اريتروماسين استفاده مي شود . اين ها بخشي از اقدامات درماني است كه در بيمارستان انجام مي شود.
- ممكن است بهبودي از كزاز منجر به مصونيت دائمي نشود، به همين دليل انجام واكسيناسيون پس از بهبودي توصيه شده است.
ب- پيشگيري
- شناسايي زنان باردار از نظر سابقه واكسيناسيون كزاز كامل يا ناقص
- بررسي وضعيت ايمنسازي مادران باردار و كامل كردن آن.
- توصيه ها و پيگيري در خصوص چگونگي انجام زايمان تميز.
- توصيه ها و پيگيري جهت انجام ختنه بهداشتي نوزادان پسر.
- برخورد مناسب با زخم.
- مردم را بايد به لزوم واكسيناسيون كامل، خطر زخم هاي سطحي و بسته و نياز به پيشگيري اكتيو و يا پاسيو بعد از جراحت ، آشنا نمود.
- مصونيت استوار بر عليه كزاز با تزريق توكسوئيد كزاز به دست مي آيد . واكسن كزاز سه گانه براي كودكان كوچكتر از 7سال و واكسن كزاز دو گانه براي افراد مسن تر تزريق مي شود . گرچه مصرف توكسوئيد (واكسن) بدون در نظر گرفتن سن توصيه شده است ولي استفاده از آن براي خانم هاي باردار، كارگرن در معرض تماس با خاك و فاضلاب يا حيوانات، ارتشيان ، پليس و ساير كساني كه در معرض آسيب هاي
ضربه اي هستند مورد تاكيد مي باشد. مصونيت فعال ايجاد شده با واكسن را بايد با تكرار آن هر 10 سال يك بار حفظ نمود. تزريق واكسن بايد در افراد با نقص ايمني و مبتلايان به ايدز نيز مانند افراد عادي انجام شود.
- در صورتي كه زنان باردار قبلاً بر عليه كزاز طبق برنامه ايمن سازي زنان در سنين باروري ، واكسينه
شده اند نياز به انجام واكسيناسيون در اين بارداري نيست. ولي اگر يكي از نوبت هاي واكسيناسيون وي در دوران بارداري باشد ،‌ مي توان نسبت به واكسيناسيون زن باردار اقدام نمود.
- اگر سابقه دريافت واكسن كزاز در زنان باردار منفي يا ناقص است ، لازم است دو نوبت واكسن دريافت نمايد. نوبت دوم واكسن بايد حداقل 15 روز با زمان زايمان فاصله داشته باشد . به محض تشكيل پرونده و اطمينان از ناقص بودن واكسيناسيون جمعيت تحت پوشش ، بايد نسبت به واكسيناسيون اقدام نمود.

ايمن سازي زنان سنين باروري (49- 15 ساله) بدون سابقه ايمن سازي با واكسن دو گانه ويژه بزرگسالان

نوبت    حداقل فاصله    درصد محافظت    دوره ايمين
اول    -    0    0
دوم    يك ماه    80    سه سال
سوم    شش ماه    95    پنج سال
چهارم 1    يك سال    99    ده سال

ايمن سازي زنان باردار بدون سابقه ايمن سازي يا واكسيناسيون ناقص

تاريخ مراجعه    نوع واكسن    دفعات
اولين مراجعه    دوگانه ويژه بزرگسالان    نوبت اول
يك ماه بعد    دوگانه ويژه بزرگسالان    نوبت دوم
- افرادي كه سابقه واكسيناسيون ناقص دارند بايد واكسيناسيون آنها با توجه به سابقه قبلي و مطابق برنامه ايمن سازي زنان 49-15 سال تكميل شود.
- جدول ايمن سازي چهار نوبتي ايمن سازي به عنوان ايمن سازي كزاز در زنان مورد موافقت قرار گرفته است . منظور از واكسيناسيون كامل كزاز ، واكسيناسيون در 4 نوبت است.
- زنان سنين باروري داراي سابقه واكسيناسيون  بايد با احتساب واكسن هاي قبلي طبق اين جدول واكسيناسيون را ادامه دهند.
- براي حفظ ايمني كافي پس از پنج نوبت، واكسن دوگانه بزرگسالان بايد هر ده سال يك بار تكرار شود.

برخورد با زخم
- شستشوي زخم با نرمال سالين
- پاك كردن زخم از آلودگي و نسوج مرده
- عدم بخيه در زخم هاي آلوده و مشكوك
- استفاده صحيح از آنتي بيوتيك

استفاده از تتابولين و يا واكسن كزاز با توجه به نوع زخم
-مقدار تتابولين در موارد ضروري ، 250 واحد ( يك ويال) است.
- تزريق واكسن و تتابولين به صورت عضلاني است.
- در زخم هاي شديداً در خطر كزاز )غيرقابل دبريدمان ، دچار عفونت باكتريال يا گذشت بيش از 24 ساعت از زخم) بايد از 500 واحد تتابولين عضلاني استفاده شود.
-  موارد تزريق همزمان تتابولين و واكسن كزاز بايد توسط دو سرنگ و در دو محل جداگانه شود.
    

    نمودار 8: پروتكل برخورد با زخم ها براي پيشگيري از كزاز
الف- زخم هاي تميز سطحي و خراشيدگي هاي جزئيب- زخم هاي آلوده به خاك ، بزاق و فضولات و زخم هاي ناشي از سوختگي ، له شدگي و يخ زدگي ، گازگرفتگي و زخم هاي نفوذي عميق


 

 

 

1.      A case of tetanus infection in an adult with a protective tetanus antibody level

2.      Accurate quantification of tetanus neurotoxin-induced focal spasticity in mice using complex running wheels

3.      A clinical analysis of gelatin allergy and determination of its causal relationship to the previous administration of gelatin-containing acellular pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids

4.      Adverse Effects of Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid, and Acellular Pertussis Vaccine in 6- to 7-Year-Old Children

5.      Adverse event reporting rates following tetanus–diphtheria and tetanus toxoid vaccinations: data from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1991–1997

6.      Adverse events after Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis (Tdap) Vaccine administered to adults 65 years of age and older reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 2005–2010_

7.      A fully liquid diphtheria—tetanus—five component acellular pertussis—inactivated poliomyelitis—Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine: immunogenicity and safety of primary vaccination in Taiwanese infants

8.      Anaphylactic reaction to diphtheria–tetanus vaccine in a child: specific IgE/IgG determinations and cross-reactivity studies

9.      An adolescent–adult formulation tetanus and diptheria toxoids adsorbed combined with acellular pertussis vaccine has comparable immunogenicity but less reactogenicity in children 4–6 years of age than a pediatric formulation acellular pertussis vaccine and diphtheria and tetanus toxoids adsorbed combined with inactivated poliomyelitis vaccine

 

10.  A Review of the Epidemiology, Pathogenesis and Management of Tetanus

 

11.  Baseline immunity to diphtheria and immunologic response after booster vaccination with reduced diphtheria and tetanus toxoid vaccine in Thai health care workers        

 

12.  Booster response to the tetanus and diphtheria toxoid carriers of 11-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults and toddlers

 

13.  CAROTID CHEMORECEPTOR REFLEX IN RATS DURING EXPERIMENTAL TETANUS TOXICITY

 

14.  CASE REPORT OF TETANUS IN AN IMMUNIZED, HEALTHY ADULT AND NO POINT OF ENTRY

 

15.  Central effects of tetanus and botulinum neurotoxins

 

16.  Chapter 2-12-4. Anaerobic infections (individual fields): tetanus

 

17.  Characteristics and outcome of tetanus in adolescent and adult patients admitted to the Lagos University Teaching Hospital between 2000 and 2009

 

18.  Clinical characteristics of adult tetanus in a Taiwan medical center

 

19.  First on-call doctors covering ENT in hospitals in Oxford and Wessex deaneries were contacted by telephone on a weekend in January 2013. Information on stage of training, primary specialty, ENT experience, senior support and confidence in managing emergencies was obtained.

 

20.  Completeness of reporting and case ascertainment for neonatal tetanus in rural Pakistan

 

21.  Differences in female-male mortality after high-titre measles vaccine and association with subsequent vaccination with diphtheria-tetanus-pertussis and inactivated poliovirus: reanalysis of West African studies

 

22.  Diphtheria, tetanus, and varicella immunity in health care workers in neonatal units

 

23.  Double anchorage to the membrane and intact interchain disulfide bond are required for the lowpH- induced entry of tetanus and botulinum neurotoxins into neurons

 

24.  Durability of immunity to diphtheria, tetanus and poliomyelitis after a three dose immunization schedule completed in the first eight months of life

 

25.  Effective humoral immunity against diphtheria and tetanus in patients with systemic lupus erythematosus or myasthenia gravis

 

26.  Effective levels of tetanus toxin can be made in a production medium totally lacking both animal (e.g., brain heart infusion) and dairy proteins or digests (e.g., casein hydrolysates)

 

27.  Enhanced immunogenicity of hepatitis B surface antigen by insertion of a helper T cell epitope from tetanus toxoid

 

28.  Evaluation of endotoxin content of diphtheria–tetanus-acellular pertussis combined (DTaP) vaccines that interfere with the bacterial endotoxin test

 

29.  EVIDENCE FOR CALCIUM-DEPENDENT VESICULAR TRANSMITTER RELEASE INSENSITIVE TO TETANUS TOXIN AND BOTULINUM TOXIN TYPE F

 

30.  Gangliosides are the binding substances in neural cells for tetanus and botulinum toxins in mice

 

31.  Guillain-Barr6 syndrome after combined tetanus-diphtheria toxoid Vaccination

 

32.  Immediate allergy to tetanus toxoid vaccine: determination of immunoglobulin E and immunoglobulin G antibodies to allergenic proteins

 

33.  Immune response to tetanus booster in infants aged 15 months born prematurely with very low birth weight

 

34.  Immunity to measles, diphtheria and tetanus in residents of homeless shelters in Marseilles, France

 

35.  Immunization with recombinant Streptococcus gordonii expressing tetanus toxin fragment C confers protection from lethal challenge in mice

 

36.  Immunogenicity of a Haemophilus influenzae type b–tetanus conjugate vaccine when administered separately or in combined vaccines for primary immunization in two consecutive national schedules in Turkey§

 

37.  Inhibition of tetanus toxin fragment C binding to ganglioside GT1b by monoclonal antibodies recognizing di€erent epitopes

 

38.  Interchangeability of two diphtheria and tetanus toxoids, acellular pertussis, inactivated poliovirus, Haemophilus influenzae type b conjugate vaccines as a fourth dose in 15–20-month-old toddlers

 

39.  Intranasal or subcutaneous co-administration of recombinant cholera toxin B subunit stimulates only a slight or no level of the speci®c IgE response in mice to tetanus toxoid

 

40.  In vitro antigen ELISA for quality control of tetanus vaccines

 

41.  Study on the usefulness and limitations of a cytotoxicity

42.  bio-assay using KB cells to detect lipophilic toxins in shellfish matrices

 

43.  ISOLATION AND PURIFICATION BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY OF A TETANUS TOXIN FRAGMENT (FRAGMENT [A-B]) DERIVED FROM MILDLY PAPAIN-TREATED TOXIN

 

44.  Lack of early antitoxin response to tetanus booster

 

45.  Neonatal tetanus: epidemiological, clinical and therapeutic aspects. Concerning 34 cases

 

46.  Levetiracetam-loaded biodegradable polymer implants in the tetanus toxin model of temporal lobe epilepsy in rats

 

47.  Localized Tetanus in a Child

 

48.  Magnesium sulphate for treatment of severe tetanus: a randomised controlled trial

 

49.  Maybe all is not so Rose in cephalic tetanus

 

50.  Clostridium botulinum C3 protein: A novel transporter for selective delivery of proteins into the cytosol of monocytes/macrophages

 

51.  Missed opportunities for tetanus vaccination in pregnant women, and factors associated with seropositivity

 

52.  Distribution of Collagen Binding Proteins in Indian Isolates of Group A Streptococcus

 

53.  Neonatal tetanus in Casablanca

 

54.  Oligonucleotide containing CpG motifs enhances immune response to mucosally or systemically administered tetanus toxoid

 

55.  Onjisaponins, from the root of Polygala tenuifolia Willdenow, as effective adjuvants for nasal influenza and

56.  diphtheria–pertussis–tetanus vaccines

 

57.  The aim of this study was to investigate Anisakis larvae’s penetrability in order to clarify tendency of the ability among the each sibling species.

 

58.  The relationship between antibiotic tolerance and severity of clinical isolated Pseudomonas aeruginosa in respiratory disease patients

 

59.  Persistence of antibodies for 42 months following vaccination of adolescents with a meningococcal serogroups A, C, W-135, and Y tetanus toxoid conjugate vaccine (MenACWY-TT)

 

60.  Physico-chemical and antigenic properties of tetanus and diphtheria toxoids and steps towards improved stability

 

61.  Preparation and evaluation of Vibrio cholerae O1 EL Tor Ogawa lipopolysaccharide–tetanus toxoid conjugates

 

62.  Prevalence of susceptibility to tetanus and diphtheria in health care workers in Catalonia

 

63.  Prognosis of neonatal tetanus in the modern management era: 3 an observational study in 107 Vietnamese infants

 

64.  Protective effect of tetanus antibodies

 

65.  Quantitation of commercial equine tetanus antitoxin by competitive enzyme-linked immunosorbent assay

 

66.  Quantitation of low level unconjugated polysaccharide in tetanus toxoid-conjugate vaccine by HPAEC:PAD following rapid separation by deoxycholate:HCl_

 

67.  Randomised controlled trial of combined diphtheria, tetanus, wholecell pertussis vaccine administered in the same syringe and separately with Haemophilus influenzae type b vaccine at two, three and four months of age

 

68.  Release of tetanus toxoid from adjuvants and PLGA microspheres:How experimental set-up and surface adsorption fool the pattern

 

69.  Semi-recumbent body position fails to prevent healthcare-associated pneumonia in Vietnamese patients with severe tetanus

 

70.  Serotonin transport is modulated differently by tetanus toxin and growth factors

 

71.  Significance of circulating toxin and antitoxin in unimmunized tetanus cases of neonates and infants

 

72.  Attentiveness face to tetanus and diphtheria immunity for students between 2004 and 2005 in Morocco

 

73.  Subnormal and waning immunity to tetanus toxoid in previously vaccinated HIV-infected children and response to booster doses of the vaccine

 

74.  Tetanus 2001

 

75.  Tetanus 2005

 

76.  TETANUS AFTER HOME PIERCING

 

77.  Tetanus and diphtheria antibodies and response to a booster dose in Brazilian HIV-1-infected women

 

78.  Tetanus and diphtheria immunity among females in the United States: Are recommendations being followed?

 

79.  Tetanus antitoxin levels among adults over 40 years of age in Central Anatolia, Turkey

 

80.  Tetanus, Diphtheria, Acellular Pertussis Vaccine during Pregnancy: Pregnancy and Infant Health Outcomes

 

81.  Tetanus immunity among Italians born after the introduction of mandatory vaccination of children

 

82.  Tetanus immunization and prenatal care in developing countries

 

83.  Tetanus Immunization Recommendations for Persons Less Than Seven Years Old

 

84.  Tetanus in adults: Clinical presentation, treatment and predictors of mortality in a tertiary hospital in Ethiopia

 

85.  TETANUS in an unvaccinated laborer in Bahrain

 

86.  Tetanus in the cat—an unusual presentation

 

87.  Tetanus prophylaxis: Are we getting it right?

 

88.  Tetanus prophylaxis in the management of patients with acute wounds

 

89.  Tetanus seroepidemiology and factors influencing immunity status among farmers of advanced age

 

90.  Tetanus toxoid and congenital abnormalities

 

91.  The effect of maternal tetanus immunization on children’s schooling attainment in Matlab, Bangladesh: Follow-up of a randomized trial

 

92.  The e€ect of reconstitution of an Haemophilus in¯uenzae type b-tetanus toxoid conjugate (PRP-T) vaccine on the immune responses to a diphtheria±tetanus-whole cell pertussis (DTwP) vaccine: a ®ve-year follow-up

 

93.  The importance of tetanus risk assessment during wound management

 

94.  Trismus: Or is it tetanus? A report of a case

 

95.  Tdtanos de l'adulte Yaound6 6tude 6piddmiologique

 

96.  Study of the immunity to tetanus in parturient women during the year 2007 in the Maternity of Souissi in Rabat

 

97.  U.S. Postlicensure safety surveillance for adolescent and adult tetanus, diphtheria and acellular pertussis vaccines: 2005–2007_

 

98.  Validation of the 5-year tetanus, diphtheria, pertussis and polio booster vaccination in the Danish childhood vaccination database

 

99.  VAMP/synaptobrevin cleavage by tetanus and botulinum neurotoxins is strongly enhanced by acidic liposomes