آيا ميدانيد؟
جنيني كه با ويروس سرخجه عفوني شده باشد ممكن است با سندرم سرخجه مادرزادي (CRS ) متولد شود. تعدادي از نقايص همراه با سندرم سرخجه مادرزادي ممكن است در هنگام تولد تشخيص داده شوند در حاليكه ديگر نقايص ماهها وياحتي چندين سال بعد بروز مي نمايند.شيوع سندرم سرخجه مادرزادي بين 4/0 تا3/4 مورد به ازاي هر هزار تولد زنده است واين سندرم از علل بسيار مهم كوري؛ كري؛ بيماريهاي قلبي مادرزادي وعقب ماندگي ذهني است
در چه كودكي مشكوك به سندرم سرخجه مادرزادي مي شويم:
تعريف 1)هركودك كمتر از يكسال داراي تاريخچه مادري مشكوك يا تاييد شده ابتلا به سرخجه در دوران حاملگي
تعريف2)هركودك بادوعارضه از گروه الف ويا يك عارضه از گروه الف ويك عارضه از گروه بگروه الفكاتاراكت؛گلوكوم ويا كاتاراكت همراه با گلوكوم؛ بيماري قلبي مادرزادي؛نقص شنوايي؛رتينوپاتي پيگمانته.گروه بپورپورا؛اسپلنومگالي؛ ميروسفالي؛ عقب ماندگي ذهني؛مننگوآنسفاليت؛ بيماري استخواني راديولوسنت؛ زردي كه در 24 ساعت اول تولد شروع شود.
قابل توجه پزشكان محترم وپرسنل بهداشتي :
با توجه به اينكه بدنبال واكسيناسيون سراسري MR كشور در مرحله حذف سندرم سرخجه مادرزادي قرار گرفته است وگزارش گيري كليه موارد مشكوك به بيماري سندرم سرخجه مادرزادي از اصول اجرايي مرحله حذف اين بيماري مي باشد خواهشمند است در صورت برخورد با اين بيماران مراتب با شماره تلفن پيام گير 7247080-0351(مركز بهداشت استان يزد- واحد مبارزه با بيماريها) گزارش گردد.