گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

v    جلسه هماهنگی پیش از بازدید بورد گروه آمار زیستی

با توجه به درخواست دانشگاه برای تاسیس مقطع دکترای آمار زیستی به Opens external link in new window(ادامه مطلب)

1397/11/01

***

v    پنجمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

پنجمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با موضوع جایگاه Opens external link in new window(ادامه مطلب)

1397/09/28

***

v    نشست دوره ای اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژی ایران

با توجه به برگزاری نشست دوره ای اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژی ایران در Opens external link in new window(ادامه مطلب)

1397/08/13

***

v    بازدید بورد اپیدمیولوژی از دانشکده بهداشت

با توجه به درخواست دانشکده بهداشت برای تاسیس مقطع دکترای رشته ی Opens external link in new window(ادامه مطلب)

 

1397/06/17